Przegląd Pediatryczny, 3/2020

 • Apel Europejskiej Akademii Pediatrii – sierpień 2020 r.
 • Zalecenia umożliwiające funkcjonowanie placówek oświaty w okresie epidemii COVID-19 (jesień 2020)
 • Choroba rotawirusowa i jej zapobieganie
 • Wykorzystanie USG nerwu wzrokowego w pediatrii
 • Małe ciemię przednie – duży problem dla lekarza pediatry
 • Drgawki noworodkowe
 • Epidemiologia zakażeń HEV u pacjentów onkologicznych
 • Analiza przyczyn zgłaszania się pacjentów bez skierowania na szpitalny oddział ratunkowy
 • Źródła pokarmowe węglowodanów w diecie dzieci w wieku 2-6 lat a świadomość rodziców na temat ich zawartości w produktach spożywczych
 • 70-lecie zielonogórskiej pediatrii

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 2/2020

 • Procedura postępowania z dzieckiem na SOR/IPP, oddziale pediatrycznym z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19
 • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii dotyczące opieki ambulatoryjnej nad dziećmi w czasie pandemii COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2
 • Zapobieganie i kontrola COVID-19 na pediatrycznych oddziałach hematologii i onkologii lub przeszczepiania komórek krwiotwórczych oraz w odpowiednich poradniach specjalistycznych: zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Aktualne zasady stwierdzania trwałego, nieodwracalnego ustania czynności mózgu w populacji pediatrycznej
 • Leczenie podtrzymujące w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci
 • Czterowalentna atenuowana szczepionka przeciwko grypie dla dzieci
 • Czy potrafimy wyprzedzić marsz alergiczny? Metody oceny ryzyka rozwoju alergii u dzieci
 • Stan zdrowia jamy ustnej u dzieci z cukrzycą typu 1 – przegląd piśmiennictwa
 • Przemoc w rodzinie wobec dzieci
 • Wpływ wirusa SARS-CoV-2 na wątrobę
 • 25 lat minęło – srebrny jubileusz Kliniki Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 1/2020

 • Grypa u dzieci. Profilaktyka grypy u dzieci w sezonie 2019/2020
 • Zalecenia postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w stwardnieniu guzowatym
 • Zakażenia syncytialnym wirusem oddechowym jako istotny czynnik epidemiologiczny w zakażeniach układu oddechowego u dzieci – diagnostyka, leczenie i profilaktyka
 • Grzybicze zapalenia płuc u dzieci z chorobami nowotworowymi lub po transplantacji komórek krwiotwórczych
 • Grzybice narządowe jako zagrażające życiu powikłanie u dzieci w trakcie leczenia ostrych białaczek
 • Zapalenie naczyń związane z IgA (zespół Schönleina-Henocha) u 50 dzieci – charakterystyka przebiegu klinicznego i reakcji na leczenie
 • Ocena jakości życia związanej ze stanem zdrowia dzieci i młodzieży z rozpoznaną wrodzoną łamliwością kości
 • Gruźlica płuc z towarzyszącymi zaburzeniami psychotycznymi u 17-letniej pacjentki – trudności diagnostyczno-lecznicze

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 4/2019

 • Uporczywa terapia u dzieci – ale co to jest?
 • Dlaczego pediatryczna opieka paliatywna powinna być częścią onkologii dziecięcej i co jest podstawową trudnością w jej wczesnej integracji?
 • Jak bardzo chore muszą być dzieci kierowane do domowej opieki hospicyjnej?
 • Odrębności i bariery w leczeniu bólu przewlekłego u dzieci z chorobami wymagającymi zintegrowanej opieki paliatywnej (a nie tylko hospicyjnej). Część 1: Czy skuteczne leczenie bólu i opanowanie cierpienia u dzieci wymaga przeorganizowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce?
 • Odrębności i bariery w leczeniu bólu przewlekłego u dzieci z chorobami wymagającymi zintegrowanej opieki paliatywnej (a nie tylko hospicyjnej). Część 2: O czym pamiętać, lecząc ból całościowy u dzieci?
 • Dziecko w pediatrycznej opiece paliatywnej – współpraca w zespole interdyscyplinarnym

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 3/2019

 • Standardy diagnostyki w onkologii i hematologii dziecięcej Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Standardy postępowania diagnostycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Standardy postępowania diagnostycznego w nawrocie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci
 • Standardy postępowania diagnostycznego w ostrych białaczkach szpikowych i przewlekłej białaczce szpikowej u dzieci
 • Standardy postępowania diagnostycznego w pierwotnie opornej ostrej białaczce szpikowej i wznowie ostrej białaczki szpikowej u dzieci i młodzieży
 • Standardy postępowania diagnostycznego w rozpoznaniu mięsaka granulocytarnego u dzieci
 • Standardy postępowania diagnostycznego w ostrej białaczce o mieszanym immunofenotypie
 • Standardy postępowania diagnostycznego w klasycznych nowotworach mieloproliferacyjnych Filadelfia-ujemnych u dzieci i młodzieży
 • Standardy postępowania diagnostycznego w zakresie dziecięcych zespołów mielodysplastycznych (MDS) i młodzieńczej białaczki mielomonocytowej (JMML)
 • Standardy postępowania w nieziarniczych chłoniakach złośliwych (NHL)
 • Standardy postępowania diagnostycznego w chłoniaku Hodgkina u dzieci
 • Standard diagnostyki histiocytozy z komórek Langerhansa (Langerhans cell histiocytosis – LCH) w Polsce
 • Standardy postępowania diagnostycznego w limfohistiocytozie hemofagocytarnej
 • Standardy postępowania diagnostycznego w nowotworach ośrodkowego układu nerwowego u dzieci w Polsce
 • Standardy postępowania diagnostycznego w nerwiaku zarodkowym współczulnym u dzieci
 • Standardy postępowania w mięsakach tkanek miękkich
 • Standardy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w guzach nerek
 • Standardy postępowania diagnostycznego w guzach kości u dzieci i młodzieży
 • Standardy postępowania diagnostycznego w pozaczaszkowych guzach germinalnych u dzieci
 • Standardy postępowania diagnostycznego w siatkówczaku
 • Standardy postępowania diagnostycznego w zakresie wątrobiaka zarodkowego (hepatoblastoma)
 • Standardy rozpoznania nabytej postaci niedokrwistości aplastycznej u dzieci
 • Standardy postępowania diagnostycznego w niedokrwistości Diamonda-Blackfana
 • Wrodzone zaburzenia krzepnięcia
 • Polski standard medycznej opieki koordynowanej dla dzieci z neurofibromatozami

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 2/2019

 • Metabolic consequences of improper nutrition of children and youth
 • Nowe terapie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u dzieci
 • Dziecko kaszlące w domu, w poradni, szpitalu
 • Syndrom dziecka maltretowanego w aspekcie prawno-medycznym
 • Terapeutyczne monitorowanie aktywności asparaginaz – Aktualizacja Rekomendacji Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Historia onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce
 • Choroba Rittera – trudności diagnostyczne w praktyce pediatry. Opis przypadku i przegląd wiedzy Zaburzenia chodu jako wczesny objaw obustronnej jałowej martwicy głowy kości udowej (choroby Legga-Calvego-Perthesa) u 3-letniego chłopca
 
 
 

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 1/2019

 • Sto dziesięć lat Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Bialskopodlaskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne na Warmii i Mazurach
 • Historia Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Zarys historii Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Oddział Siedlecki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Rys historyczny Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Rys historyczny Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 4/2018

PRACE HISTORYCZNE/HISTORICAL REVIEWS

 • Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej – wczoraj i dzisiaj
 • Rozwój i działalność Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
 • Historia kardiologii dziecięcej w Polsce
 • Historia nefrologii dziecięcej w Polsce
 • Historia polskiej neonatologii
 • Historia neurologii dziecięcej w Polsce
 • Historia onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce
 • Historia otolaryngologii dziecięcej w Polsce
 • Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej
 • Psychiatria dzieci i młodzieży – zarys rozwoju, stan obecny, implikacje na przyszłość
 • Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej – czym zajmuje się najmłodsze stomatologiczne towarzystwo naukowe w Polsce?
 • Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu – historia i teraźniejszość

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 3/2018

WSPOMNIENIA

 • Wspomnienie o Pani Profesor Marii Gołębiowskiej
REKOMENDACJE
 • Wskazania do transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci i młodzieży – rekomendacje Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych w 2018 r.
PRACE POGLĄDOWE
 • Nowotwory splotu naczyniówkowego u dzieci
 • Współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie retinopatii wcześniaków „w pigułce”
PRACE ORYGINALNE
 • Przydatność badań densytometrycznych i ultradźwiękowych kości w ocenie następstw przewlekłych chorób przewodu pokarmowego u dzieci
 • Postawy rodzicielskie matek a psychospołeczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży z chorobą refluksową przełyku 
PRACE KAZUISTYCZNE
 • Czy mykoplazmatyczne zapalenie płuc może wywołać niedokrwistość hemolityczną? Zimne aglutyniny wyzwaniem dla specjalisty
 • Ostre zapalenie zatoki klinowej – opis przypadków 

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 2/2018

STANDARDY

 • Standardy postępowania diagnostyczno-leczniczego w białaczkach u dzieci
 • Standardy postępowania w przypadku nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
 • Standardy postępowania w przypadku guzów litych zlokalizowanych poza ośrodkowym układem nerwowym oraz chłoniaków u dzieci 
 • Standardy postępowania w leczeniu wspomagającym u dzieci z chorobami nowotworowymi 
 • Standardy oddziału onkologii i hematologii dziecięcej 
 • Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakażeniach bakteryjnych u dzieci: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej 

Cena: 30.00 PLN