Przegląd Pediatryczny, 2/2019

 • Metabolic consequences of improper nutrition of children and youth
 • Nowe terapie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u dzieci
 • Dziecko kaszlące w domu, w poradni, szpitalu
 • Syndrom dziecka maltretowanego w aspekcie prawno-medycznym
 • Terapeutyczne monitorowanie aktywności asparaginaz – Aktualizacja Rekomendacji Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Historia onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce
 • Choroba Rittera – trudności diagnostyczne w praktyce pediatry. Opis przypadku i przegląd wiedzy Zaburzenia chodu jako wczesny objaw obustronnej jałowej martwicy głowy kości udowej (choroby Legga-Calvego-Perthesa) u 3-letniego chłopca
 
 
 

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 1/2019

 • Sto dziesięć lat Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Bialskopodlaskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne na Warmii i Mazurach
 • Historia Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Zarys historii Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Oddział Siedlecki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Rys historyczny Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Historia Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Rys historyczny Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 4/2018

PRACE HISTORYCZNE/HISTORICAL REVIEWS

 • Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej – wczoraj i dzisiaj
 • Rozwój i działalność Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
 • Historia kardiologii dziecięcej w Polsce
 • Historia nefrologii dziecięcej w Polsce
 • Historia polskiej neonatologii
 • Historia neurologii dziecięcej w Polsce
 • Historia onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce
 • Historia otolaryngologii dziecięcej w Polsce
 • Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej
 • Psychiatria dzieci i młodzieży – zarys rozwoju, stan obecny, implikacje na przyszłość
 • Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej – czym zajmuje się najmłodsze stomatologiczne towarzystwo naukowe w Polsce?
 • Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu – historia i teraźniejszość

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 3/2018

WSPOMNIENIA

 • Wspomnienie o Pani Profesor Marii Gołębiowskiej
REKOMENDACJE
 • Wskazania do transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci i młodzieży – rekomendacje Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych w 2018 r.
PRACE POGLĄDOWE
 • Nowotwory splotu naczyniówkowego u dzieci
 • Współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie retinopatii wcześniaków „w pigułce”
PRACE ORYGINALNE
 • Przydatność badań densytometrycznych i ultradźwiękowych kości w ocenie następstw przewlekłych chorób przewodu pokarmowego u dzieci
 • Postawy rodzicielskie matek a psychospołeczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży z chorobą refluksową przełyku 
PRACE KAZUISTYCZNE
 • Czy mykoplazmatyczne zapalenie płuc może wywołać niedokrwistość hemolityczną? Zimne aglutyniny wyzwaniem dla specjalisty
 • Ostre zapalenie zatoki klinowej – opis przypadków 

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 2/2018

STANDARDY

 • Standardy postępowania diagnostyczno-leczniczego w białaczkach u dzieci
 • Standardy postępowania w przypadku nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
 • Standardy postępowania w przypadku guzów litych zlokalizowanych poza ośrodkowym układem nerwowym oraz chłoniaków u dzieci 
 • Standardy postępowania w leczeniu wspomagającym u dzieci z chorobami nowotworowymi 
 • Standardy oddziału onkologii i hematologii dziecięcej 
 • Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakażeniach bakteryjnych u dzieci: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej 

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 1/2018

PRACE POGLĄDOWE

 • „Słodkiego, miłego życia” – czyli o jakości życia osób chorych na cukrzycę typu 1
 • Nowoczesne metody monitorowania glikemii we krwi w kontekście refundacji sensorów

STRESZCZENIA PRAC ORYGINALNYCH
 • XVI Konferencja Cukrzycy Typu 1 Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Łódź, 12-14 kwietnia 2018 r.

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 4/2017

WSPOMNIENIA

 • Wspomnienie o Pani Profesor Barbarze Dębiec 21.01.1923-17.01.2018
PRACE POGLĄDOWE
 • Nadwrażliwość na mieszanki mlekozastępcze – problemy kliniczne i lecznicze
 • Co warto wiedzieć o chorobie Kawasaki
 • Problem nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży

PRACE ORYGINALNE

 • Intravenous immunoglobulins in the treatment of infections in children with acute lymphoblastic leukemia. Results of the retrospective analysis performed in a single center 
 • Bezpieczeństwo znieczulenia ogólnego oraz skuteczność znieczulenia miejscowego stosowanych do krótkich zabiegów diagnostycznych u dzieci z chorobami układu krwiotwórczego

PRACA KAZUISTYCZNA

 • Uogólnione krwawienie do pęcherzyków płucnych – opis przypadkuCena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 3/2017

REKOMENDACJE

 • Standardy znieczuleń do nakłuć lędźwiowych, biopsji aspiracyjnych i trepanobiopsji szpiku kostnego u dzieci leczonych z powodu chorób nowotworowych – rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

PRACA ORYGINALNA

 • Analiza wskaźników okołoporodowych i wybranych czynników środowiskowych u dzieci z wrodzoną łamliwością kości

PRACE PODLĄDOWE

 • Psychologiczne aspekty profilaktycznego leczenia hemofilii u dzieci i młodzieży – przegląd badań

 • Nowoczesne metody samokontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 1

PRACA KAZUISTYCZNA

 • Infekcyjne zapalenie mięśni – praca kazuistyczna

STRESZCZENIA

 • Współczesne problemy zdrowotne i psychospołeczne dzieci i młodzieży. Stan opieki pediatrycznej w regionie łódzkim

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 2/2017

PRACE POGLĄDOWE

 • Leczenie zapalenia oskrzelików u dzieci poniżej 2. roku życia – porównanie najnowszych wytycznych
 • Kwasy tłuszczowe omega-3 w terapii dysfunkcji neurorozwojowych i zaburzeń zachowania oraz w aspekcie prowygaszeniowym procesów zapalnych u dzieci
 • Dystrofia mięśniowa Duchenne’a – kolejne próby terapeutyczne

PRACE ORYGINALNE

 • Badania przesiewowe słuchu noworodków matek osadzonych w zakładzie karnym dla kobiet
 • Znajomość alergenów pokarmowych i zasad diety eliminacyjnej wśród rodziców dzieci z alergią pokarmową

PRACA KAZUISTYCZNA

 • Wykorzystanie bakteriofagów w leczeniu zapalenia płuc i opłucnej o etiologii Enterobacter asburiae u dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną – opis przypadku

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 1/2017

PRACE POGLĄDOWE

 • Lekarz pediatra wobec problemu dziecka maltretowanego
 • Wsparcie społeczne w chorobach przewlekłych w wieku rozwojowym
 • Rola III sektora w leczeniu dzieci z chorobami onkologicznymi
 • Psychospołeczne problemy dziecka w rodzinie ze stwardnieniem rozsianym
 • Postępy w diagnostyce i leczeniu stwardnienia guzowatego
 • Dermatozy występujące na skórze powiek u dzieci w różnych okresach rozwojowych – leczenie. Część I
 • Erytrodermie okresu noworodkowego i niemowlęcego – różnicowanie i leczenie
PRACA KAZUISTYCZNA
 • Wgłobienie jelita jako powikłanie jersiniozy u małych dzieci

 

Cena: 30.00 PLN