Przegląd Pediatryczny, 3/2017

REKOMENDACJE

 • Standardy znieczuleń do nakłuć lędźwiowych, biopsji aspiracyjnych i trepanobiopsji szpiku kostnego u dzieci leczonych z powodu chorób nowotworowych – rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

PRACA ORYGINALNA

 • Analiza wskaźników okołoporodowych i wybranych czynników środowiskowych u dzieci z wrodzoną łamliwością kości

PRACE PODLĄDOWE

 • Psychologiczne aspekty profilaktycznego leczenia hemofilii u dzieci i młodzieży – przegląd badań

 • Nowoczesne metody samokontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 1

PRACA KAZUISTYCZNA

 • Infekcyjne zapalenie mięśni – praca kazuistyczna

STRESZCZENIA

 • Współczesne problemy zdrowotne i psychospołeczne dzieci i młodzieży. Stan opieki pediatrycznej w regionie łódzkim

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 2/2017

PRACE POGLĄDOWE

 • Leczenie zapalenia oskrzelików u dzieci poniżej 2. roku życia – porównanie najnowszych wytycznych
 • Kwasy tłuszczowe omega-3 w terapii dysfunkcji neurorozwojowych i zaburzeń zachowania oraz w aspekcie prowygaszeniowym procesów zapalnych u dzieci
 • Dystrofia mięśniowa Duchenne’a – kolejne próby terapeutyczne

PRACE ORYGINALNE

 • Badania przesiewowe słuchu noworodków matek osadzonych w zakładzie karnym dla kobiet
 • Znajomość alergenów pokarmowych i zasad diety eliminacyjnej wśród rodziców dzieci z alergią pokarmową

PRACA KAZUISTYCZNA

 • Wykorzystanie bakteriofagów w leczeniu zapalenia płuc i opłucnej o etiologii Enterobacter asburiae u dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną – opis przypadku

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 1/2017

PRACE POGLĄDOWE

 • Lekarz pediatra wobec problemu dziecka maltretowanego
 • Wsparcie społeczne w chorobach przewlekłych w wieku rozwojowym
 • Rola III sektora w leczeniu dzieci z chorobami onkologicznymi
 • Psychospołeczne problemy dziecka w rodzinie ze stwardnieniem rozsianym
 • Postępy w diagnostyce i leczeniu stwardnienia guzowatego
 • Dermatozy występujące na skórze powiek u dzieci w różnych okresach rozwojowych – leczenie. Część I
 • Erytrodermie okresu noworodkowego i niemowlęcego – różnicowanie i leczenie
PRACA KAZUISTYCZNA
 • Wgłobienie jelita jako powikłanie jersiniozy u małych dzieci

 

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 4/2016

PRACE POGLĄDOWE

 • Interdyscyplinarne aspekty profilaktyki przeciwgrzybiczej u dzieci
 • Poradnictwo genetyczne w zespole Retta. Cz. V. Perspektywy farmakologicznego wspierania rozwoju dzieci
 • Hipoglikemia u dzieci z cukrzycą typu 1
 • Zaburzenia genetyczne u potomstwa powstałe w związku ze stosowaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Część I

WSPOMNIENIA

 • Stanisław Torokan-Popowski (1894-1953) – twórca Kliniki Pediatrii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego. Część II. Działalność społeczno-patriotyczna

PANEL DYSKUSYJNY

 • Ibuprofen i paracetamol w leczeniu bólu i gorączki u dzieci – co nowego. Aktualności 2016

PRACA ORYGINALNA

 • Postępowanie z małym pacjentem na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym szpitala dziecięcego

PRACA KAZUISTYCZNA

 • Synchroniczne guzy chromochłonne u 13-letniego pacjenta z nadciśnieniem tętniczym – opis przypadku

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 3/2016

PRACE POGLĄDOWE

 • Zasady i organizacja opieki paliatywnej nad dziećmi w Polsce
 • Zasady kwalifikacji dzieci do opieki paliatywnej
 • Wczesna zintegrowana opieka paliatywna w onkologii dziecięcej – ogólne założenia 
 • Wady letalne u płodów i noworodków z punktu widzenia medycyny paliatywnej i hospicjum perinatalnego
 • Miejsce i rola psychologa w zespole terapeutycznym
 • Opieka paliatywna w onkologii dziecięcej
 • Opieka paliatywna w pulmonologii dziecięcej 


PRACA ORYGINALNA

 • Pediatryczna opieka paliatywna w praktyce – doświadczenia Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci Fundacji Gajusz w Łodzi

 

REKOMENDACJE

 • Standardy prowadzenia pediatrycznej opieki paliatywnej Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Terapeutyczne monitorowanie aktywności asparaginazy – Rekomendacje Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

 

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 2/2016

PRACE POGLĄDOWE

 • Biegunka poantybiotykowa
 • Gorączka niejasnego pochodzenia u dzieci 
 • Wpływ stosowanego w dzieciństwie leczenia przeciwnowotworowego na metabolizm kostny oraz stan układu endokrynologicznego 
 • Problemy związane z niewłaściwą suplementacją diety kwasem foliowym w aspekcie medycznym i społecznym 

WSPOMNIENIA
 • Stanisław Torokan-Popowski (1894-1953) – twórca Kliniki Pediatrii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego. Część I. Osiągnięcia naukowe 

PRACA ORYGINALNA
 • Zagrożenia dzieci z rodzin patologicznych

PRACE KAZUISTYCZNE
 • Zespół Ehlersa-Danlosa czy dziecko maltretowane – opis przypadku
 • Podejrzenie zespołu dziecka potrząsanego – opis przypadku
 • Stulejka jako przyczyna ostrej niewydolności nerek u 14-letniego chłopca 
 • Przypadek przepukliny przeponowej u 15-miesięcznego chłopca 

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 1/2016

PRACE POGLĄDOWE

 • Problemy okulistyczne u niemowląt i małych dzieci
 • Postępowanie w stanach odwodnienia u niemowląt i dzieci
 • Hipertransaminazemia u dzieci problemem w praktyce gastroenterologa – wybrane zagadnienia
 • Aplikacje mobilne w diagnostyce i terapii dzieci
 • Szczepienia w przewlekłych chorobach przewodu pokarmowego
 • Aktualności w dermatologii pediatrycznej
 • Atopowe zapalenie skory typu niemowlęcego z punktu widzenia pediatry i dermatologa

PRACA KAZUISTYCZNA

 • Połpasiec u nastolatki z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 4/2015

 • Modyfikowane narkotyki („dopalacze”) – agoniści receptora kanabinoidowego – działanie toksyczne – praca poglądowa
 • Obrażenia czaszkowo-mózgowe a zawroty głowy i zaburzenia równowagi u dzieci - praca poglądowa
 • Użądlenia przez owady błonkoskrzydłe jako przyczyna reakcji alergicznych u dzieci - praca poglądowa
 • Averting the legacy of kidney disease focus on childhood (Editorial World Kidney Day 2016) – praca poglądowa
 • Opis przypadku późno rozpoznanej celiakii klasycznej - praca kazuistyczna
 • Porażenie połowicze po napadzie drgawek u 3-letniej dziewczynki - praca kazuistyczna
 • Seborrheic dermatitis in a newborn – list do redakcji

 

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 3/2015

 • Relacja z XXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego we Wrocławiu
 • Limfocyty CD3+/TCRabi CD3+/TCRgd w obwodowej krwi żylnej wcześniaków z wczesnymi zakażeniami / TCRab/CD3+ and TCRgd/CD3+ lymphocytes in peripheral vein blood of preterm infants with early-onset infections
 • Powikłania neurologiczne ospy wietrznej u dzieci / Neurological complications of varicella in children
 • Treatment of patent ductus arteriosus with indomethacin or ibuprofen in extremely low birth neonates / Ocena skuteczności i powikłań leczenia farmakologicznego przetrwałego przewodu tętniczego indometacyną lub ibuprofenem u noworodków ze skrajnie małą masą urodzeniową
 • Dynamika rozwoju cech morfologicznych głowy dzieci i młodzieży wiejskiej z województwa podkarpackiego / The developmental dynamics of the morphological head features of rural children and youth from the subcarpathian voivodeship
 • Urazowe izolowane pęknięcie żołądka – opis przypadku / Isolated stomach rupture caused by blunt abdominal trauma – case report
 • Wybrane aspekty dożylnego znieczulenia ogólnego do endoskopii u dzieci / Selected aspects of general intravenous anaesthesia for endoscopy in children
 • Rola przepuszczalności jelitowej w alergii pokarmowej u dzieci / The role of intestinal permability in food allergy in children

Cena: 30.00 PLN