Przegląd Pediatryczny, 1/2018

PRACE POGLĄDOWE

  • „Słodkiego, miłego życia” – czyli o jakości życia osób chorych na cukrzycę typu 1
  • Nowoczesne metody monitorowania glikemii we krwi w kontekście refundacji sensorów

STRESZCZENIA PRAC ORYGINALNYCH
  • XVI Konferencja Cukrzycy Typu 1 Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Łódź, 12-14 kwietnia 2018 r.

Wersja drukowana:

Cena: 30.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 30.00 PLN

PRACE POGLĄDOWE
„Słodkiego, miłego życia” – czyli o jakości życia osób chorych na cukrzycę typu 1
“Sweet, pleasant life” – a thing about the quality of life of people with type 1 diabetes
Beata Brosowska, Iwona Pietrzak, Agnieszka Szadkowska

Nowoczesne metody monitorowania glikemii we krwi w kontekście refundacji sensorów
The novel glycemic monitoring methods – new reimbursement legislation of the Ministry of Health
Władysław B. Gaweł, Aleksandra Tabor, Halla Kamińska, Przemysława Jarosz-Chobot

STRESZCZENIA PRAC ORYGINALNYCH
XVI Konferencja Cukrzycy Typu 1
Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Łódź, 12-14 kwietnia 2018 r.

„Słodkiego, miłego życia” – czyli o jakości życia osób chorych na cukrzycę typu 1
“Sweet, pleasant life” – a thing about the quality of life of people with type 1 diabetes
Beata Brosowska, Iwona Pietrzak, Agnieszka Szadkowska

Streszczenie
Podstawą bezpieczeństwa zdrowotnego osób chorych na cukrzycę i determinantem ich długiego życia jest osiągnięcie dobrego wyrównania metabolicznego. Jednak coraz częściej podkreśla się konieczność znalezienia równowagi pomiędzy rygorystycznym dążeniem do okołonormoglikemii a poczuciem dobrej jakości i radości życia pacjenta. Dlatego też wśród celów leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży wymienia się nie tylko utrzymanie okołonormoglikemii, zapobieganie ostrym i przewlekłym powikłaniom choroby, prawidłowy rozwój fizyczny i intelektualny, ale także osiągnięcie przez chorych możliwie najlepszej jakości życia. Jakość życia zależna od stanu zdrowia (health-related quality of life – HRQL), czyli „funkcjonalny efekt choroby i jej leczenia odbierany (przeżywany) przez pacjenta” obejmuje: stan fizyczny i sprawność ruchową, stan psychiczny, sytuację społeczną i ekonomiczną oraz doznania somatyczne. Badania jakości życia osób chorych na cukrzycę nie tylko dostarczają informacji odnośnie do wpływu choroby na jakość życia osób nią dotkniętych, lecz także są cennym źródłem wiedzy na temat powodów braku skuteczności stosowanych metod leczenia, a co za tym idzie – mogą przyczynić się do poprawy jakości opieki diabetologicznej.
Słowa kluczowe: cukrzyca typu 1, dzieci i młodzież, jakość życia

Abstract
The precondition of health security for people with diabetes and a prerequisite for their longevity is to achieve good metabolic control. However nowadays, more and more emphasis is put on the need to find a balance between rigorous pursuit of normoglycemia and good patients’ quality of life, their happiness and enjoyment of life. Therefore, the goals of management of type 1 diabetes in children and adolescents are not only the maintenance of normoglycemia, prevention of acute and chronic complications and normal physical and intellectual development, but also the achievement of the best possible quality of life. Health-related Quality of Life (HRQL), meaning “the functional effect of the disease and its treatment perceived (lived) by the patient” includes: physical condition and physical fitness, mental state, social and economic situation, and somatic experience. Research on the quality of life of people with diabetes not only provides information on the impact of the disease on patients’ well-being, but it is also a valuable source of knowledge about the reasons for failures in diabetes management methods, and thus may give rise to improvement of effectiveness of diabetes care.
Key words: type 1 diabetes, children and adolescents, quality of life


Nowoczesne metody monitorowania glikemii we krwi w kontekście refundacji sensorów
The novel glycemic monitoring methods – new reimbursement legislation of the Ministry of Health
Władysław B. Gaweł, Aleksandra Tabor, Halla Kamińska, Przemysława Jarosz-Chobot

Streszczenie
Monitorowanie glikemii we krwi stanowi najważniejszą czynność zapewniającą bezpieczeństwo i skuteczność terapii cukrzycy. Obecnie najpopularniejszą metodą oznaczania glikemii jest jej pomiar we krwi włośniczkowej przy użyciu glukometru. W ostatnich latach wprowadzono wiele metod mających na celu poprawę komfortu pomiaru glikemii, a od 03.03.2018 roku NFZ refunduje sensory do systemów ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM) dla pacjentów z cukrzycą typu 1 do 26. roku życia. Celem artykułu jest przedstawienie najnowszych metod monitorowania glikemii, ze szczególnym uwzględnieniem CGM.
Słowa kluczowe: CGM, cukrzyca, pompy insulinowe

Abstract
Blood glucose monitoring is the crucial activity that ensures the safety and effectiveness of diabetes therapy. Currently, the most popular method for the measuring glycaemia is with the use of a glucometer. In recent years, many methods have been introduced to improve the comfort of glycemic measurement, and from March 3. 2018 the Polish Ministry of Health, which is the polish national healthcare provider, reimburses the sensors for the continuous glucose monitoring systems in real time (CGM) for patients with type 1 diabetes, who are younger than 26 years old. The aim of the article is to present the reader with the latest glycemic monitoring methods, with particular attention paid to the CGM.
Key words: CGM, diabetes, insulin pumps


STRESZCZENIA PRAC ORYGINALNYCH

XVI Konferencja Cukrzycy Typu 1
Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Łódź, 12-14 kwietnia 2018 r.

Przegląd Pediatryczny 1_2018 Spis treści - streszczenia