Regulamin publikowania prac

Regulamin publikowania prac
Regulamin publikowania prac w kwartalniku „Przegląd Pediatryczny”
Regulations for paper publishing in a quarterly magazine „Przegląd Pediatryczny”
 
INFORMACJE OGÓLNE
 
„Przegląd Pediatryczny” (Przegl Pediatr) zamieszcza niepublikowane wcześniej prace z dziedziny pediatrii w języku polskim, stosując podział na prace:
 • poglądowe (do 10 000 słów),
 • oryginalne doświadczalne i kliniczne (do 6000 słów),
 • kazuistyczne (do 4000 słów).
Ponadto pismo publikuje: informacje Zarządu Głównego i sekcji specjalistycznych Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP), pediatrycznych towarzystw naukowych, sprawozdania ze zjazdów i konferencji polskich i międzynarodowych, listy do Redakcji, jak również streszczenia artykułów z czasopism zagranicznych i recenzje książek, informacje na temat nowych leków i preparatów, a także – w postaci suplementów – materiały naukowe z sympozjów i konferencji organizowanych przez PTP i inne pediatryczne towarzystwa naukowe.
Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim.
 
AUTORSTWO PRAC
Uznanie autorstwa powinno opierać się na:
 • zasadniczym wkładzie w koncepcję i projekt pracy, w zebranie danych, analizę i interpretację danych,
 • napisaniu artykułu lub krytycznym zrecenzowaniu go pod kątem istotnej zawartości intelektualnej,
 • ostatecznej akceptacji wersji do opublikowania.
Autorzy powinni spełniać wszystkie trzy kryteria. W przypadku gdy pracę prowadziła liczna grupa osób – z wielu ośrodków, to ona powinna wskazać osoby, które przyjmują bezpośrednią odpowiedzialność za pracę. Autor nadsyłający pracę zbiorową powinien określić preferowaną kolejność Autorów wchodzących w skład grupy, a także tytuł pracy. Kolejność Autorów w pracy zbiorowej powinna być ich wspólną decyzją. Każdy Autor powinien uczestniczyć w pracy w takim stopniu, aby wziąć publiczną odpowiedzialność za właściwe fragmenty pracy, jej zawartość oraz za konflikt interesów. Zebranie funduszy, danych i ogólny nadzór nad grupą prowadzącą badanie nie oznacza autorstwa. Wszyscy współpracownicy, którzy nie spełniają kryterium autorstwa, powinni być wymienieni, za ich pisemną zgodą, w podziękowaniach.
 
RECENZJE
Autorzy, przesyłając prace do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na ich recenzję.
Wszystkie publikacje są poddawane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję Naukową, następnie recenzowane przez dwóch recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma. Złożonych prac nie wysyła się do recenzentów z tych samych ośrodków, z których pochodzą ich Autorzy, ani do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy zawartej w pracy lub z nią związanej przed jej opublikowaniem. Autor jest informowany o wyniku recenzji, a ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny.
Każdej pracy nadawany jest numer redakcyjny, pozwalający na identyfikowanie jej na dalszych etapach procesu wydawniczego. W trakcie prac nad przygotowaniem artykułu do publikacji Autor ma możliwość skonsultowania się z Redakcją Naukową w kwestiach merytorycznych, zaś w sprawach związanych z opracowaniem językowym, układem i przygotowaniem pracy do druku – z Redaktorem Prowadzącym czasopismo.
 
KONFLIKT INTERESÓW
Autorzy są zobowiązani ujawnić Redakcji i opisać wszystkie występujące konflikty interesów (na osobnej karcie dołączonej do pracy):
 • zależności finansowe (m.in. zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria, płatna ekspertyza),
 • związki osobiste,
 • współzawodnictwo akademickie i inne, mogące mieć zdaniem Redakcji lub Czytelników wpływ na merytoryczną stronę pracy,
 • rolę sponsora całości lub części badań w projekcie, zbieraniu, analizie i interpretacji danych, w pisaniu raportu i w decyzji o przesyłaniu go do publikacji.
Recenzenci i Redaktorzy Tematyczni są również zobowiązani do przedłożenia na piśmie skierowanym do Redaktora Naczelnego informacji o istniejących związkach, które mogłyby stanowić podstawę do podejrzenia konfliktu interesów występującego w danej pracy. W piśmie tym powinny być także wymienione wszystkie powiązania Autora z medycznymi firmami komercyjnymi, których produkty są przedstawiane w jego pracy.
 
OCHRONA PACJENTÓW
Autorzy prac naukowych mają obowiązek ochraniać dane osobowe pacjentów. Do publikacji powinny trafiać jedynie dane o znaczeniu informacyjnym lub klinicznym. Szczegóły dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, kulturowego i religii osoby badanej powinny być podane wyłącznie w przypadku, jeśli zdaniem Autora mają wpływ na przebieg choroby i/lub leczenia. Jeśli nie ma możliwości uniknięcia ujawnienia informacji identyfikujących pacjenta, należy uzyskać jego (lub jego prawnych opiekunów) pisemną zgodę na opublikowanie danych, fotografii, obrazów radiologicznych itp., co powinno być odnotowane w publikacji.
 
WYMAGANIA ETYCZNE
Prace doświadczalne prowadzone na ludziach muszą być przeprowadzone zgodnie z wymogami Deklaracji Helsinskiej, co należy zaznaczyć w opisie metodyki. Na przeprowadzenie takich prac Autorzy muszą otrzymać zgodę Terenowej Komisji Nadzoru nad Dokonywaniem Badań na Ludziach (Komisji Etycznej). Na prace wykonane na podstawie badań na zwierzętach także Autorzy powinni posiadać zgodę odpowiedniej komisji. Uzyskanie tej zgody powinno być potwierdzone oświadczeniem Autorów w piśmie kierującym pracę do druku.
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
Redakcja Naukowa stara się czuwać nad merytoryczną stroną pisma, jednak za treść artykułów odpowiada Autor. Redakcja ani Wydawca „Przeglądu Pediatrycznego” nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.
 
PRAWA AUTORSKIE
Jeżeli Autorzy nie zastrzegają inaczej w momencie zgłoszenia pracy, Polskie Towarzystwo Pediatryczne nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym prawo do wydawania drukiem, na płytach CD i innych oraz w Internecie). Bez zgody PTP dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń. Tytułem powyższego wykorzystania utworów Autorom nie są wypłacane honoraria.
 
 
 
 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
 
PRZESŁANIE DO REDAKCJI NAUKOWEJ
Przesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że nie była ona dotychczas publikowana w innych czasopismach ani wcześniej złożona w innej Redakcji. Oddanie artykułu do druku jest jednoznaczne ze zgodą wszystkich Autorów na jego publikację i z oświadczeniem, że Autorzy mieli pełny dostęp do wszystkich danych w badaniu oraz biorą pełną odpowiedzialność za całość danych i dokładność ich analizy zawartą w pracy. Dopuszcza się druk artykułów już opublikowanych ze względów ważnych dla interesów Czytelników. Konieczna jest zgoda wszystkich Autorów na publikację, nie wymagamy zgody kierownika jednostki.
Prace należy przesyłać za pomocą Panelu Redakcyjnego w 2 plikach tekstowych. Jeden z nich powinien być kompletny i zawierać wszystkie dane dotyczące Autorów i ośrodków, z których pochodzą, a drugi nie powinien zawierać nazwisk Autorów ani adresów ośrodków, a jedynie wykropkowane miejsca w tekście na te informacje, co pozwoli na anonimową i obiektywną recenzję artykułu. Zdjęcia i ryciny powinny zostać zapisane w osobnym pliku w formacie jpg lub tiff. Jeśli artykuł nie został przyjęty do druku, Redakcja Naukowa nie zwraca przesłanych plików.
 
Adres Redakcji Naukowej:
Zarząd Główny PTP
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
 
 
MASZYNOPIS
 1. Objętość prac oryginalnych i poglądowych nie powinna być większa niż 12 stron maszynopisu, a kazuistycznych – niż 5 stron, łącznie ze streszczeniami, piśmiennictwem, rycinami czy tabelami etc. (standardowa strona – 1800 znaków).
 2. Prace powinny być pisane w edytorze tekstów (Microsoft Word, Open Office Writer) z zachowaniem interlinii 1,5, czcionką wielkości 12 pkt (np. Arial, Times New Roman), lewy margines powinien przyjąć wartość 1 cm, prawy – 4 cm.
 3. Propozycje wyróżnień należy zaznaczyć w tekście pismem półgrubym (bold).
 4. Na pierwszej stronie należy podać:
 •  tytuł pracy w języku polskim i angielskim,
 • pełne imię i nazwisko Autora/Autorów pracy (przy pracach wieloośrodkowych prosimy o przypisanie Autorów do ośrodków, z których pochodzą),
 • pełną nazwę ośrodka/ośrodków, z których pochodzi praca (w przypadku prac oryginalnych i redakcyjnych również w wersji angielskiej),
 • na dole strony należy podać kontakt do Autora odpowiedzialnego za korespondencję: tytuł naukowy, imię i nazwisko Autora, pełny adres, numery telefonów, faksu, adres e-mail. Spełnienie tego warunku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przedstawionych danych osobowych.
5. Na ostatniej stronie nadesłanej pracy powinny być opisane wszelkie możliwe konflikty interesów oraz informacje o źródłach finansowania pracy (grant, sponsor etc.), ewentualne podziękowania, nazwa kongresu, na którym praca została ogłoszona, zgoda pacjenta etc.
 
STRESZCZENIE I SŁOWA KLUCZOWE
Do artykułu należy obligatoryjnie dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim, w przypadku prac oryginalnych i kazuistycznych zawierające następujące części: wprowadzenie, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski. Streszczenie prac oryginalnych i redakcyjnych powinno zawierać w języku polskim 200-300 słów, w języku angielskim 150-250 słów. Po streszczeniu należy umieścić nie więcej niż 5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim (zgodnych z aktualną listą MeSH). Jeżeli odpowiednie terminy MeSH nie są jeszcze dostępne dla ostatnio wprowadzonych pojęć, a są one już w użyciu, można je zastosować.
 
UKŁAD PRACY
Układ pracy powinien zawierać następujące części: wprowadzenie, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski, piśmiennictwo, tabele, ryciny oraz opisy rycin.
 
TABELE I RYCINY
Tabele i ryciny należy nadesłać w osobnych plikach. Powinny być opatrzone tytułem oraz numerem rzymskim (tabele) lub arabskim (ryciny). Tytuły oraz ich zawartość należy podać w języku polskim i angielskim. Wszystkie użyte skróty wymagają wyjaśnienia w obu językach pod tabelą. Zdjęć, tabel ani wykresów nie można umieszczać w tekście – w sugerowanych miejscach, w których mają być wstawione, należy wpisać odwołanie (np. ryc. 2, tab. 3). Do wykresów należy dołączyć wykaz danych. Wydawca zastrzega sobie prawo tworzenia wykresów na podstawie załączonych danych.
 
JEDNOSTKI POMIARU
Pomiar długości, wysokości, ciężaru i objętości należy podawać w jednostkach metrycznych (metr, kilogram, litr) lub ich wielokrotnościach dziesiętnych, a temperaturę w stopniach Celsjusza. Pozostałe jednostki powinny zgadzać się z międzynarodowym układem jednostek (SI).
 
SKRÓTY I SYMBOLE
Należy używać tylko standardowych skrótów lub symboli. Skrót powinien być poprzedzony pełnym wyjaśnieniem pojęcia.
 
PRACE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Redakcja bezwzględnie wymaga nadsyłania prac w formie elektronicznej. Do ich tworzenia należy używać edytorów tekstów: Microsoft Word, Open Office Writer (zapis w formacie RTF).
Ryciny i zdjęcia powinny być zapisane w oddzielnych plikach w odpowiednich formatach: TIFF (CMYK/300 dpi, rozmiar 1:1 lub większe), JPG (300 dpi, maksymalna jakość), AL, CDR, EPS. Nie  należy wstawiać ich do pliku tekstowego. Do tworzenia wykresów zalecane jest używanie programu Microsoft Excel.
Jeżeli do pracy załączone są fotografie osób, to osoby na nich muszą być niemożliwe do zidentyfikowania (np. mieć przysłonięte oczy) albo do fotografii musi zostać dołączone pisemne zezwolenie na jej użycie.
Opis nośnika powinien zawierać imię i nazwisko Autora, tytuł pracy, nazwę/nazwy zbiorów, nazwy i numery wersji użytych programów. Teksty, grafiki lub zdjęcia powinny stanowić osobne zbiory.
 
PIŚMIENNICTWO
Piśmiennictwo powinno być sporządzone zgodnie z kolejnością cytowania prac w tekście, tabelach i rycinach (w przypadku pozycji cytowanych tylko w tabelach i rycinach obowiązuje kolejność zgodna z pierwszym odnośnikiem do tabeli lub ryciny w tekście). Liczba cytowanych prac w przypadku artykułów oryginalnych i poglądowych nie powinna przekraczać 30 pozycji, w przypadku prac kazuistycznych – 10. Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie prace opublikowane, zgodne z  konwencją Vancouver/ICMJE, stosowaną m.in. przez MEDLINE: http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/vancouver.html. Przy opisach bibliograficznych artykułów z czasopism należy podać: nazwisko Autora wraz z inicjałem(ami) imienia(on) bez kropek (przy liczbie Autorów przekraczającej 4 osoby podaje się tylko pierwsze 3 nazwiska i adnotację „i wsp.”, tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma (bez kropek, zgodny z aktualną listą czasopism indeksowanych w Index Medicus, dostępną m.in. pod adresem: ftp://nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/ljiweb.pdf/), rok wydania, a następnie po średniku numer tomu (rocznika; bez daty wydania) oraz po dwukropku numery stron, na których zaczyna się i kończy artykuł, np.: Roberts HE, Cragan JD, Khoury MJ, et al. Increased frequency of cystic fibrosis among infants with jejunoileal atresia. Am. J. Med. Genet. 1998; 78: 446-449. W przypadku artykułów opublikowanych wyłącznie w wersji elektronicznej należy podać doi zamiast numerów stron.
Opisy wydawnictw zwartych (książki) powinny zawierać nazwisko(a) Autora(ów) wraz z inicjałem(ami) imienia (bez kropek), tytuł; po kropce – numer wydania książki, miasto i nazwę wydawcy oraz rok wydania. Przy pracach zbiorowych nazwisko Redaktora opatruje się adnotacją „red.”.
Przy cytowaniu rozdziałów książek należy podać: Autora(ów) rozdziału, tytuł rozdziału, następnie po „[w:]” tytuł całości, Autora(ów) lub Redaktora całości, część wydawniczą, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania oraz numery stron, na których zaczyna się i kończy utwór, np. McLean SD. Congenital anomalies. [w:] Neonatology. Pathophysiology and management of the newborn. (red.) GB Avery, MA Fletcher, MG MacDonald. 9 wyd. Baltimore; Williams & Wilkins, 2001: 839-858.
Odnośniki do publikacji internetowych są dopuszczalne jedynie w przypadku braku adekwatnych danych w literaturze opublikowanej drukiem.
 
WERSJA PRACY DLA AUTORA
Autorzy/współautorzy otrzymują pracę opublikowaną w czasopiśmie w formacie PDF pocztą elektroniczną.
 
 
KORESPONDENCJA Z REDAKCJĄ
Korespondencja w sprawach dotyczących publikacji powinna wpłynąć do redakcji w terminie do 30 dni po ukazaniu się pracy w czasopiśmie.
W czasopiśmie będą uwzględniane tylko listy merytoryczne, doniesienia naukowe, dyskusje etc., natomiast argumenty ad hominem, mające na celu zdyskredytowanie opinii konkretnego Autora/Autorów lub wyników jego pracy zostaną przez Redakcję zignorowane.


Plik do pobrania -  Formularz zgody na publikację Formularz zgody na publikację
 
następny artykuł