Wpływ wirusa SARS-CoV-2 na wątrobę

Wpływ wirusa SARS-CoV-2 na wątrobę
Opublikowano dnia : 15.12.2020

W pracy przedstawiono aktualną wiedzę dotyczącą wpływu wirusa SARS-CoV-2 na wątrobę. Poważne uszkodzenie wątroby najczęściej dotyczy przypadków COVID-19 o ciężkim przebiegu, głównie w populacji dorosłych. Nieliczne opisy przypadków uszkodzenia wątroby dotyczące dzieci sugerują łagodny przebieg patologii tego narządu u dzieci zakażonych SARS-CoV-2.

Wirus SARS-CoV-2 jest siódmym z grupy koronawirusów chorobotwórczych dla człowieka, z pojedynczą nicią RNA; wirion ma kształt kulisty, otoczony jest wyraźnymi wypustkami. Jest to jeden z największych wirusów RNA, zarówno pod względem długości genomu, jak i rozmiaru wirionu [1-3].

Genom wirusa SARS-CoV-2 koduje różne białka, w tym białka potrzebne do replikacji, strukturalne oraz pomocnicze. Spośród białek strukturalnych szczególne znaczenie ma białko S (od ang. spike), które odgrywa kluczową rolę w procesie wnikania wirusa do komórek gospodarza. Wirus SARS-CoV-2 wykazuje powinowactwo do białka receptorowego ACE2 (enzymu konwertazy angiotensyny 2). Istnieją dowody, że ACE2 może działać jako receptor dla SARS-CoV, umożliwiając wnikanie wirusa do komórki gospodarza [1-3].

Receptor ACE2 znajduje się w wielu tkankach: głównie w płucach, ale także w nerkach, jelicie cienkim, drogach żółciowych oraz w znikomych ilościach w wątrobie. Wirion wnika do komórki poprzez endocytozę i uwalnia RNA do cytoplazmy gospodarza [1-3].

Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, wykryto go w wydzielinie z nosogardła, plwocinie, moczu, stolcu, łzach, w krwi. Fakt wykrycia wirusa w kale sugeruje możliwość rozprzestrzeniania się wirusa drogą fekalno-oralną. Warto wiedzieć, że wirus nie przenosi się drogą łożyskową [1-3].

W przebiegu zakażenia wirusem w organizmie człowieka może dojść do nadmiernej odpowiedzi immunologicznej w postaci tzw. "burzy cytokinowej" (podwyższone stężenie IL-2, IL-7, IL-10, TNFα, innych), a w przypadkach ciężkich rozwija się infekcja ogólnoustrojowa (sepsa), wiremia.

Okres inkubacji wirusa wynosi do 14 dni, przy czym prawdopodobnie osoba zakażona transmituje wirusa już podczas inkubacji. Miano wirusa osiąga najwyższy poziom w pierwszym tygodniu choroby, w drugim jest zdecydowanie mniejsze. Wczesne etapy choroby są najbardziej "transmisyjne".

Do typowych objawów zalicza się gorączkę, suchy kaszel i zmęczenie, rzadziej stwierdza się biegunkę, ból gardła, katar, kichanie, zaburzenia smaku i węchu, jadłowstręt [1-6].

U większości zakażonych przebieg COVID-19 jest łagodny, a rokowanie dobre.

W przypadkach ciężkich dochodzi do zapalenia płuc, może szybko dojść do zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), posocznicy, wstrząsu septycznego i zgonu [1-6].

U większości pacjentów przy przyjęciu do szpitala stwierdza się nieprawidłowe wyniki badań, głównie w postaci limfopenii, leukopenii oraz wzrostu stężenia markerów zapalnych (CRP, OB, fibrynogen) [1-6].

W grupie ciężko chorych pacjentów przy przyjęciu obserwuje się dodatkowo także małopłytkowość, wydłużenie APTT oraz obniżenie saturacji tlenu poniżej 93%.

Wirus atakuje przede wszystkim układ oddechowy, ale także inne układy i narządy, jak układ nerwowy, pokarmowy, moczowy, krążenia. W ostatnim czasie ukazuje się coraz więcej doniesień na temat uszkodzenia wątroby w przebiegu tego zakażenia [1-6].

Zmiany patologiczne wątroby u pacjentów, którzy zmarli na COVID-19

Dotychczas opublikowano tylko kilka artykułów dotyczących patologicznych zmian w wątrobie u pacjentów z COVID-19. Xu i wsp. opisali badanie pośmiertne wątroby 50-letniego mężczyzny, który zmarł w wyniku COVID-19 o ciężkim przebiegu [7]. Pacjent ten otrzymywał różne leki (w tym między innymi interferon alfa-2b, lopinawir z rytonawirem – jako terapię przeciwwirusową, antybiotyki, metyloprednizolon). W 14. dniu choroby, pomimo intensywnego leczenia, pacjent zmarł, a w badaniu autopsyjnym wątroby stwierdzono nieznaczne stłuszczenie drobnokropelkowe, niewielkie nacieki zapalne.

Liu Q i wsp. podkreślają niewielką liczbę wykonywanych badań pośmiertnych u pacjentów z COVID-19 [8]. W przeprowadzonych badaniach autopsyjnych wątroba była powiększona, o ciemnobrunatnym zabarwieniu, w badaniu szczegółowym stwierdzano zwyrodnienie hepatocytów z towarzyszącą ogniskową martwicą zrazikową oraz mieszany naciek zapalny złożony z neutrofili, limfocytów i monocytów. Nie odnotowano zastoju żółci.

Tian i wsp. wykonali cienkoigłowe biopsje wątroby (a także płuca i serca) u 4 pacjentów, którzy potem zmarli na zapalenie płuc w przebiegu COVID-19 [9]. Stwierdzili w wątrobie łagodny naciek złożony głównie z limfocytów. Widoczna była także martwica hepatocytów.

Patomechanizm uszkodzenia wątroby

Patomechanizm uszkodzenia wątroby w przypadkach COVID-19 jest prawdopodobnie złożony i spowodowany wieloma czynnikami [5, 6, 10, 11]. Podwyższona aktywność aminotransferaz: alaninowej i asparaginianowej (ALT i/lub AST) oraz gamma glutamylotranspeptydazy (GGTP) może być związana z różnymi przyczynami, takimi jak: hiperaktywna odpowiedź immunologiczna i "burza cytokinowa", ogólnoustrojowa reakcja zapalna, niedotlenienie (hipoksemia w przebiegu zapalenia płuc), hipowolemia, ostra niewydolność oddechowa (szczególnie w przypadkach krytycznych), wstrząs septyczny, dysfunkcja lub niewydolność wielonarządowa. Pod uwagę bierze się także zaburzenia flory jelitowej (endotoksemię jelitową). Potencjalnie hepatotoksyczne w przebiegu COVID-19 może być jednoczesne stosowanie wielu leków przeciwwirusowych, tj. oseltamiwiru, abidolu i lopinawiru/rytonawiru, antybiotyków oraz paracetamolu (stosowanego w dużych dawkach u tych pacjentów). Istnieją również hipotezy, że uszkodzenie wątroby w przebiegu SARS-CoV-2 (podobnie jak w przypadku infekcji SARS-CoV) wynika z ekspresji receptora ACE2 w cholangiocytach [3]. Nie można wykluczyć nałożenia się wyżej wymienionych procesów na istniejące wcześniej przewlekłe uszkodzenie wątroby [5, 6, 10, 11].

Piśmiennictwo

1. Chen Y., Liu Q., Guo D.: Emerging coronaviruses: genome structure, replication, and pathogenesis. J Med Virol 2020; 92 (4): 418-423.
2. Lu R., Zhao X., Li J. i wsp.: Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. Lancet 2020; 395 (10224): 565-574. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30251-8.
3. Verdecchia P., Cavallini C., Spanevello A., Angeli F.: The pivotal link between ACE2 deficiency and SARS-CoV-2 infection. Eur J Intern Med 2020. pii: S0953-6205(20)30151-5. doi: 10.1016/j.ejim.2020.04.037. [Epub ahead of print].
4. Chen N., Zhou M., Dong X. i wsp.: Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet 2020; 395 (10223): 507-513. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30211-7.
5. Yang X., Yu Y., Xu J. i wsp.: Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. Lancet Respir Med 2020. pii: S2213-2600(20)30079-5. doi: 10.1016/S2213-2600(20)30079-5. [Epub ahead of print] Erratum in: Lancet Respir Med 2020; 8 (4): e26.
6. Guan W.J., Ni Z.Y., Hu Y. i wsp.; China Medical Treatment Expert Group for Covid-19: Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med 2020. doi: 10.1056/NEJMoa2002032. [Epub ahead of print].
7. Xu Z., Shi L., Wang Y. i wsp.: Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. Lancet Respir Med 2020. pii: S2213-2600(20)30076-X. doi: 10.1016/S2213-2600 (20)30076-X.
8. Liu Q., Wang R., Qu G. i wsp.: General anatomy report of novel coronavirus pneumonia patients. Journal of Forensic Medicine 2020; 36: 21-23. doi: 10.12116/j.issn.1004-5619.2020.01.005.
9. Tian S., Xiong Y., Liu H. i wsp.: Pathological study of the 2019 novel coronavirus disease (COVID-19) through postmortem core biopsies. Mod Pathol 2020. doi: 10.1038/s41379-020-0536-x. [Epub ahead of print].
10. Xu L., Liu J., Lu M. i wsp.: Liver injury during highly pathogenic human coronavirus infections. Liver Int 2020. doi: 10.1111/liv.14435. [Epub ahead of print].
11. Fan Z., Chen L., Li J. i wsp.: Clinical features of COVID-19-related liver damage. Clin Gastroenterol Hepatol 2020. pii: S1542-3565(20)30482-1. doi: 10.1016/j.cgh.2020.04.002. [Epub ahead of print].

Źródło: Fragment artykułu: Jankowska I., Pawłowska J., Lebensztejn D.M.: Wpływ wirusa SARS-CoV-2 na wątrobę. Przegląd Pediatryczny 2020, 2 (49), 67-71.
poprzedni artykuł