Przegląd Pediatryczny, 2/2020

 • Procedura postępowania z dzieckiem na SOR/IPP, oddziale pediatrycznym z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19
 • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii dotyczące opieki ambulatoryjnej nad dziećmi w czasie pandemii COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2
 • Zapobieganie i kontrola COVID-19 na pediatrycznych oddziałach hematologii i onkologii lub przeszczepiania komórek krwiotwórczych oraz w odpowiednich poradniach specjalistycznych: zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Aktualne zasady stwierdzania trwałego, nieodwracalnego ustania czynności mózgu w populacji pediatrycznej
 • Leczenie podtrzymujące w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci
 • Czterowalentna atenuowana szczepionka przeciwko grypie dla dzieci
 • Czy potrafimy wyprzedzić marsz alergiczny? Metody oceny ryzyka rozwoju alergii u dzieci
 • Stan zdrowia jamy ustnej u dzieci z cukrzycą typu 1 – przegląd piśmiennictwa
 • Przemoc w rodzinie wobec dzieci
 • Wpływ wirusa SARS-CoV-2 na wątrobę
 • 25 lat minęło – srebrny jubileusz Kliniki Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Wersja eBook:

Cena: 30.00 PLN

Procedura postępowania z dzieckiem na SOR/IPP, oddziale pediatrycznym z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19
Guidance for pediatric emergency department, emergency room and pediatric hospital with a child suspected or diagnosed with COVID-19
Teresa Jackowska, Magdalena Marczyńska


Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii dotyczące opieki ambulatoryjnej nad dziećmi w czasie pandemii COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2
Recommendations of the Polish Pediatric Society and the National Consultant in the field of pediatrics regarding outpatient care for children during the COVID-19 pandemic, caused by the SARS-CoV-2 virus
Teresa Jackowska, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Magdalena Marczyńska, Hanna Czajka


Zapobieganie i kontrola COVID-19 na pediatrycznych oddziałach hematologii i onkologii lub przeszczepiania komórek krwiotwórczych oraz w odpowiednich poradniach specjalistycznych: zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
The national recommendation for the COVID-19 prevention and control in pediatric units of hematology and oncology, hematopoietic cell transplantation units and respective outpatient clinics: guidelines of Polish Society of Pediatric Oncology and Hematology
Jan Styczyński, Walentyna Balwierz, Jacek Wachowiak, Bożenna Dembowska-Bagińska, Michał Matysiak, Bernarda Kazanowska, Maryna Krawczuk-Rybak, Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, Marzena Samardakiewicz, Jan Godziński, Danuta Perek, Renata Tomaszewska, Wojciech Młynarski, Tomasz Szczepański w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej


Aktualne zasady stwierdzania trwałego, nieodwracalnego ustania czynności mózgu w populacji pediatrycznej
Current principles of adjudication on permanent, irreversible cessation of brain function in the pediatric population
Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz, Wojciech Walas, Wojciech Młynarski, Romuald Bohatyrewicz


Leczenie podtrzymujące w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci
Maintenance treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia
Tomasz Szczepański


Czterowalentna atenuowana szczepionka przeciwko grypie dla dzieci
Quadrivalent live atenuated influenza vaccine for children
Teresa Jackowska, August Wrotek


Czy potrafimy wyprzedzić marsz alergiczny? Metody oceny ryzyka rozwoju alergii u dzieci
Can we overtake the allergic march? Methods for assessing the risk of developing allergies in children
Paulina Przybysz, Teresa Jackowska


Stan zdrowia jamy ustnej u dzieci z cukrzycą typu 1 – przegląd piśmiennictwa
Oral health status in children with type 1 diabetes mellitus – review
Marek Pachoński, Przemysława Jarosz-Chobot, Aleksandra Koczor-Rozmus, Katarzyna Mocny-Pachońska


Przemoc w rodzinie wobec dzieci
Violence against children in the home and family
Zuzanna Szlendak, Maryla Malewicz-Sawicka


Wpływ wirusa SARS-CoV-2 na wątrobę
The impact of the SARS-CoV-2 virus for liver function
Irena Jankowska, Joanna Pawłowska, Dariusz M. Lebensztejn


25 lat minęło – srebrny jubileusz Kliniki Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Quarter of century of Department of Pediatrics, Neonatal Pathology and Bone Metabolic Diseases Medical University of Lodz
Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Elżbieta Woźniak

Procedura postępowania z dzieckiem na SOR/IPP, oddziale pediatrycznym z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19
Guidance for pediatric emergency department, emergency room and pediatric hospital with a child suspected or diagnosed with COVID-19
Teresa Jackowska, Magdalena Marczyńska

 
Streszczenie
Przedstawione wytyczne opisują podstawowe zasady postępowania z dziećmi przyjętymi na szpitalny oddział ratunkowy, izbę przyjęć czy do szpitala bez lub z rozpoznaniem COVID-19 (wywołanym wirusem SARS-CoV-2). Wytyczne opierają się na opublikowanym przeglądzie literatury i będą ewoluować, gdy nasza wiedza o tej infekcji będzie szersza. Większość dzieci będzie miała łagodne objawy, znacznie łagodniejsze niż u dorosłych, oraz nie będzie miała problemów z oddychaniem.
Obecne dowody sugerują, że oddziały pediatryczne nie będą na pierwszej linii walki z koronawirusem, ale mają do odegrania kluczową rolę, o czym należy pamiętać i dobrze wszystko zaplanować.
Słowa kluczowe: choroba koronawirusowa, wirus SARS-CoV-2
 
Abstract
The guidelines outline the key principles for the medical management of children admitted to pediatric emergency department, emergency room and hospital without or with COVID-19 (caused by the SARS-CoV-2 virus). The guidance is based on a review of literature published to date. The guidelines will evolve as we learn more about this infection. Most children will have mild symptoms – much milder than those seen in adults and will not have respiratory problems.
Current evidence suggests that paediatric departments will not be at the frontline with the coronavirus, but they have a key role to play, which should be remembered and planned well.
Key words: COVID-19, SARS-CoV-2 virus
 
 
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii dotyczące opieki ambulatoryjnej nad dziećmi w czasie pandemii COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2
Recommendations of the Polish Pediatric Society and the National Consultant in the field of pediatrics regarding outpatient care for children during the COVID-19 pandemic, caused by the SARS-CoV-2 virus
Teresa Jackowska, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Magdalena Marczyńska, Hanna Czajka
 
Streszczenie
Przedstawione wytyczne prezentują podstawowe zasady postępowania w opiece ambulatoryjnej nad dziećmi w czasie pandemii COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Wytyczne opracowano na podstawie przeglądu literatury, stron internetowych towarzystw naukowych lub międzynarodowych zaleceń. Wytyczne dotyczą ambulatoryjnej opieki nad dziećmi chorymi, nad dziećmi z udokumentowanym zakażeniem SARS-CoV-2 lub stwierdzaną COVID-19 u matki, szczepień, wizyt profilaktycznych u dzieci zdrowych, monitorowania stanu bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego dziecka.
Słowa kluczowe: choroba koronawirusowa, wirus SARS-CoV-2
 
Abstract
The guidelines describe the basic principles of outpatient care for children during the COVID-19 pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus. The presented recommendation developed based on the literature reviews, websites of scientific societies and international proposals. The guidelines concern outpatient care for sick children, children with documented SARS-CoV-2 infection COVID-19 confirmed in the mothers, vaccinations, preventive visits for healthy children, as well as monitoring of the child’s safety and mental health.
Key words: COVID-19, SARS-CoV-2 virus
 
 
Zapobieganie i kontrola COVID-19 na pediatrycznych oddziałach hematologii i onkologii lub przeszczepiania komórek krwiotwórczych oraz w odpowiednich poradniach specjalistycznych: zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
The national recommendation for the COVID-19 prevention and control in pediatric units of hematology and oncology, hematopoietic cell transplantation units and respective outpatient clinics: guidelines of Polish Society of Pediatric Oncology and Hematology
Jan Styczyński, Walentyna Balwierz, Jacek Wachowiak, Bożenna Dembowska-Bagińska, Michał Matysiak, Bernarda Kazanowska, Maryna Krawczuk-Rybak, Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, Marzena Samardakiewicz, Jan Godziński, Danuta Perek, Renata Tomaszewska, Wojciech Młynarski, Tomasz Szczepański w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 
Streszczenie
W grudniu 2019 roku zidentyfikowano nowego koronawirusa SARS-CoV-2 prowadzącego do choroby COVID-19 o charakterze pandemii z ryzykiem zgonu 2-6%. Wśród z pacjentów z grupy ryzyka znajdują się też dzieci w trakcie intensywnego leczenia przeciwnowotworowego, u których zawsze obserwuje się ciężkie zaburzenia odporności. Na podstawie dostępnych danych literaturowych i własnych doświadczeń Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej przedstawia zalecenia dotyczące zapobiegania i kontroli COVID-19 na dziecięcych oddziałach hematologii i onkologii lub przeszczepiania komórek krwiotwórczych oraz w odpowiednich poradniach specjalistycznych.
Słowa kluczowe: SARS-CoV-2, COVID-19, dzieci z chorobą nowotworową
 
Abstract
In December 2019 novel coronavirus SARS-CoV-2 has been identified. It is responsible for a pandemic COVID-19 disease with a risk of fatal outcome ranging 2% to 6%. Pediatric patients with cancer during intensive oncological treatment are considered as a risk group of unfavorable outcomes because of profound immunosuppression. Based on literature and the national local experiences, the Polish Society of Pediatric Oncology and Hematology provided with the national recommendation for the COVID-19 prevention and control in pediatric hematology and oncology, hematopoietic cell transplantation units and well as respective outpatient clinics.
Key words: SARS-CoV-2, COVID-19, children with cancer
 
Aktualne zasady stwierdzania trwałego, nieodwracalnego ustania czynności mózgu w populacji pediatrycznej
Current principles of adjudication on permanent, irreversible cessation of brain function in the pediatric population
Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz, Wojciech Walas, Wojciech Młynarski, Romuald Bohatyrewicz
 
Streszczenie
W pracy przedstawiono obecnie obowiązujące podstawy prawne dotyczące zasad stwierdzania trwałego, nieodwracalnego ustania czynności mózgu. Omówiono elementy specyficzne dla populacji dzieci oraz etapy przeprowadzenia procedury stwierdzania trwałego, nieodwracalnego ustania czynności mózgu.
Słowa kluczowe: ustanie czynności mózgu, dzieci
 
Abstract
In this paper current principles of adjudication on permanent, irreversible cessation of brain function were presented. Specific points for pediatric population were described and the steps for clinical evaluation of permanent, irreversible cessation of brain function were provided.
Key words: cessation of brain function, children
 
 
Leczenie podtrzymujące w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci
Maintenance treatment of childhood acute lymphoblastic leukemia
Tomasz Szczepański
 
Streszczenie
Leczenie podtrzymujące remisję jest bardzo ważnym elementem terapii ostrej białaczki limfoblastycznej, najczęstszego nowotworu złośliwego u dzieci. Choć jest to chemioterapia o niskiej intensywności, możliwość jej długotrwałego stosowania (co najmniej rok do kilku lat) pozwala na stopniową eliminację pojedynczych przetrwałych komórek białaczkowych i pełne wyleczenie. Dostępność zawiesin 6-merkaptopuryny i metotreksatu umożliwia precyzyjne ich dawkowanie i pozwala na redukcję niepożądanych toksyczności hematologicznych i wątrobowych.
Słowa kluczowe: ostra białaczka limfoblastyczna, leczenie podtrzymujące remisję, 6-merkaptopuryna, metotreksat
Abstract
Maintenance treatment is a very important part of therapy for acute lymphoblastic leukemia, the most frequent childhood malignancy. Although, this is low-intensity chemotherapy, the possibility of long-term administration (at least one year up to several years) enables gradual elimination of persistent leukemic cells and cure for children. The availability of oral suspensions of 6-mercaptopurine and methotrexate allows precise drug dosing, which diminish the risk for adverse drug-related hematological and liver toxicities.
Key words: acute lymphoblastic leukemia, maintenance treatment, 6-mercaptopurine, methotrexate
 
 
Czterowalentna atenuowana szczepionka przeciwko grypie dla dzieci
Quadrivalent live atenuated influenza vaccine for children
Teresa Jackowska, August Wrotek
 
Streszczenie
Żywa atenuowana szczepionka przeciw grypie zawiera 2 szczepy wirusa grypy typu A oraz 2 szczepy wirusa grypy typu B, których skład jest zmieniany rokrocznie zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia. Szczepionka jest przeznaczona do podaży do nosa. W Polsce jest zarejestrowana dla dzieci od 24. miesiąca życia do 18 lat. W niniejszym artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa na temat skuteczności i bezpieczeństwa działania szczepionki, z uwzględnieniem sytuacji szczególnych, takich jak astma oskrzelowa, alergia na białko jaja kurzego, stosowanie leków przeciwwirusowych, salicylanów. Podsumowano także międzynarodowe zalecenia odnośnie do wskazań i przeciwwskazań do szczepienia przeciwko grypie, jak również wyboru szczepionki i optymalnego czasu szczepienia.
Słowa kluczowe: szczepienie, grypa, odporność
 
Abstract
Live attenuated influenza vaccine contains 2 strains of influenza type A and 2 strains of influenza type B, according to the World Health Organization recommendations, which are actualized annually. The vaccine is given to the nose. In Poland, it is registered for children aged 24 months to 18 years. In the following paper a review on efficacy, effectiveness and safety has been presented, including special conditions like bronchial asthma, allergy to egg, use of antivirals or salicylates. Also, international guidelines and recommendations on indications, and contraindications for influenza vaccination, as well as vaccine choice and optimal timing has been summarized.
Key words: vaccination, influenza, immunity
 
 
Czy potrafimy wyprzedzić marsz alergiczny? Metody oceny ryzyka rozwoju alergii u dzieci
Can we overtake the allergic march? Methods for assessing the risk of developing allergies in children
Paulina Przybysz, Teresa Jackowska
 
Streszczenie
W związku z rosnącą liczbą osób cierpiących na choroby o podłożu atopowym alergię zaliczono do chorób cywilizacyjnych, związanych z tempem rozwoju społeczeństwa XXI w. Alergia jest najczęstszą chorobą przewlekłą wieku dziecięcego i jest odpowiedzialna za skrócenie długości życia i pogorszenie jego jakości. Manifestacja alergii rożni się w zależności od wieku dziecka, składając się w charakterystyczną sekwencję, zwaną marszem alergicznym, który jest zależny od czynników genetycznych i środowiskowych. Celem zmniejszenia czy ograniczenia chorób atopowych u dzieci jest wyodrębnienie grupy predysponowanej do rozwoju alergii przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby. Pozwoli to na zastosowanie skutecznej profilaktyki i przerwanie marszu alergicznego. Znane są markery i metody oceny ryzyka rozwoju alergii okresu okołoporodowego i niemowlęcego dotyczące zmienności genetycznej, funkcjonowania układu immunologicznego, budowy bariery naskórkowej. Jednak możliwość wykorzystania oraz praktycznego zastosowania tych markerów i metod jest ograniczona ze względu na małą dostępność, duży koszt lub brak udokumentowanej korelacji z rozwojem alergii. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa w artykule przedstawiono dotychczasowe wyniki badań oceniające markery ryzyka rozwoju alergii u dzieci i ich zastosowanie w praktyce.
Słowa kluczowe: alergia, atopia, czynnik ryzyka alergii
 
Abstract
The growing number of people suffering from atopic diseases has allowed allergy to be classified as civilization-related diseases associated with the pace of development of society in the 21st century. Allergy is the most common chronic childhood disease and is responsible for shortening the length and deteriorating quality of life. The manifestation of allergies varies depending on the age of the child, forming a characteristic sequence called allergic march, which is dependent on genetic and environmental factors. The goal of reducing or reducing atopic diseases in children is to isolate a group predisposed to developing allergies before the first symptoms of the disease. This will allow you to apply effective prevention and stop the allergic march. Markers and methods for assessing the risk of developing perinatal and infant allergies regarding genetic variability, the functioning of the immune system and the structure of the epidermal barrier are known. However, the applicability and practical application of these markers and methods is limited due to the low availability, high cost or lack of documented correlation with the development of allergies. Based on the literature review, the article presents current research results assessing markers of allergy risk in children and their application in practice.
Key words: allergy, atopy, allergy risk factor
 
 
Stan zdrowia jamy ustnej u dzieci z cukrzycą typu 1 – przegląd piśmiennictwa
Oral health status in children with type 1 diabetes mellitus – review
Marek Pachoński, Przemysława Jarosz-Chobot, Aleksandra Koczor-Rozmus, Katarzyna Mocny-Pachońska
 
Streszczenie
Cukrzyca typu 1 jest powszechnie występującą chorobą metaboliczną okresu dziecięcego. U podstawy jej rozwoju leży autoimmunologiczna destrukcja komórek β trzustki prowadząca do zaburzeń w wydzielaniu insuliny. W jamie ustnej cukrzyca manifestuje się pod postacią zaburzeń w wydzielaniu śliny, zapalenia dziąseł i przyzębia, ropni przyzębnych, zmian zapalnych błony śluzowej jamy ustnej oraz próchnicy. Zmiany te są opisywane na szóstym miejscu pod względem częstości występowania wśród wszystkich powikłań cukrzycy. Ich obecność często jest uzależniona od kontroli metabolicznej choroby podstawowej, jaką jest cukrzyca. Dzieci chorujące na cukrzycę typu 1 stanowią grupę podwyższonego ryzyka zachorowania na schorzenia jamy ustnej, dlatego powinny pozostawać pod stałą opieką stomatologiczną oraz należy u nich wdrożyć, w zależności od potrzeb, zabiegi profilaktyczne zgodnie z rekomendacją The AAPD Caries Assessment Tool (CAT).
Słowa kluczowe: cukrzyca typu 1, próchnica, zapalenie dziąseł, ślina
 
Abstract
The most common childhood metabolic disease is type 1 diabetes mellitus (DM). Type 1 DM involves the autoimmune destruction of pancreatic β-cells, which leads to insulin secretion disorders. In the oral cavity, DM manifests with xerostomia, gingivitis, periodontitis, periodontal abscesses, and inflammatory changes of the mucous membranes and caries. These changes are listed in sixth place in terms of frequency, among all diabetes complications. Their occurrence is often dependent on metabolic control of the underlying DM. The American Academy of Pediatrics Caries Assessment Tool (AAP CAT) emphasizes that children with chronic disease who take medicaments are at high risk of oral disease. Therefore, these patients should receive enhanced dental care that includes frequent oral inspections and clinical prophylaxis.
Key words: type 1 diabetes mellitus, caries, gingivitis, saliva
 
Przemoc w rodzinie wobec dzieci
Violence against children in the home and family
Zuzanna Szlendak, Maryla Malewicz-Sawicka
 
Streszczenie
Przemoc jest bardzo częstym tematem we współczesnym piśmiennictwie. Nie ma kraju, który nie byłby dotknięty przemocą. Nie ma człowieka, który w jakiś sposób nie zetknąłby się kiedyś z tym zjawiskiem. Krzywdzenie dzieci, jedna z najczęściej spotykanych form przemocy, jest sytuacją szczególnie trudną, biorąc pod uwagę brak zdolności dzieci do obrony. Konsekwencje przemocy są jednoznacznie negatywne, nie tylko dla pokrzywdzonej jednostki, ale także dla społeczeństwa. Skutki mogą ujawnić się w każdej sferze życia dziecka na każdym etapie jego rozwoju. Niniejszy artykuł zawiera analizę definicji, form i uwarunkowań przemocy wobec dzieci. Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska przemocy wobec dzieci, lepsze zrozumienie i weryfikacja teorii na ten temat.
Słowa kluczowe: przemoc, sprawca przemocy w rodzinie, przyczyny przemocy, czynniki ochronne
 
Abstract
Violence is a very common topic in modern literature. This article provides an analysis of the definitions, forms and determinants of violence against children. The aim of the article is to introduce the phenomenon of violence against children, better understanding and verification of theories on this subject.
Key words: violence, perpetrator of domestic violence, causes of violence
 
 
Wpływ wirusa SARS-CoV-2 na wątrobę
The impact of the SARS-CoV-2 virus for liver function
Irena Jankowska, Joanna Pawłowska, Dariusz M. Lebensztejn
 
Streszczenie
W niniejszej pracy przedstawiono aktualną wiedzę dotyczącą wpływu wirusa SARS-CoV-2 na wątrobę. Poważne uszkodzenie wątroby najczęściej dotyczy przypadków COVID-19 o ciężkim przebiegu, głownie w populacji dorosłych. Nieliczne opisy przypadków uszkodzenia wątroby dotyczące dzieci sugerują łagodny przebieg patologii tego narządu u dzieci zakażonych SARS-CoV-2.
Słowa kluczowe: SARS-CoV-2, COVID-19, dzieci, wątroba
 
Abstract
This paper presents current knowledge about the effect of the SARS-CoV-2 virus on the liver. Liver injury is more common in severe COVID-19 cases, especially older patients. Few case reports of liver damage concern children suggesting a benign pathology of this organ in children infected with SARS-CoV-2.
Key words: SARS-CoV-2, COVID-19, children, liver
 
25 lat minęło – srebrny jubileusz Kliniki Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Quarter of century of Department of Pediatrics, Neonatal Pathology and Bone Metabolic Diseases Medical University of Lodz
Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Elżbieta Woźniak
 
Streszczenie
W artykule przedstawiono krótki zarys historii Kliniki Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości na przestrzeni 25 lat. Omówiono działalność kliniczną związaną z patologią okresu noworodkowego oraz chorobami metabolicznymi kości w całym wieku rozwojowym. Podkreślono dorobek Kliniki w zakresie diagnostyki i leczenia farmakologicznego wrodzonej łamliwości kości u dzieci.
Proces nauczania studentów Wydziału Lekarskiego trwa w Klinice znacznie dłużej, bo od 1967 r. i początkowo był realizowany w Zakładzie Propedeutyki Pediatrii. Obecna struktura i profil Kliniki były kształtowane przede wszystkim przez prof. Danutę Chlebną-Sokół, która pełniła funkcję jej kierownika przez 20 lat.
Słowa kluczowe: Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, historia
 
Abstract
A brief outline of the 25-years-long history of the Department of Pediatrics, Neonatal Pathology and Bone Metabolic Diseases has been presented. Clinical activities related to neonatal pathology and bone metabolic diseases throughout developmental age were discussed. The clinic’s achievements in the field of diagnostics and pharmacological treatment of osteogenesis imperfecta in children were emphasized.
The teaching process of the Faculty of Medicine students has spanned for much longer at the Department, however, since 1967 and was initially carried out at the Department of Pediatric Propaedeutics. The current structure and profile of the Department were shaped primarily by prof. Danuta Chlebna-Sokół, who was its manager for 20 years.
Key words: Department of Paediatric Propedeutics and Bone Metabolic Diseases, history