Przegląd Pediatryczny, 3/2021

 • Ambroksol – właściwości farmakologiczne i zastosowanie kliniczne u dzieci
 • Choroba Menkesa: symptomatologia, diagnostyka i możliwości terapeutyczne. Opracowanie na podstawie przeglądu aktualnej literatury i doświadczeń własnych ośrodka szczecińskiego
 • Ostra niewydolność wątroby u noworodka w przebiegu ciążowej alloimmunizacyjnej choroby wątroby i hemochromatozy noworodkowej
 • Dysplazja włóknista kości w wieku rozwojowym – diagnostyka i leczenie z zastosowaniem bisfofonianów
 • Zastosowanie mikromacierzy zmienności pojedynczego nukleotydu w diagnostyce ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci
 • Comparison of occurrence of acute lymphoblastic leukemia in children in districts of Lubelski Region
 • Analiza przyczyn, objawów klinicznych i leczenia sepsy u dzieci w rożnych grupach wieku
 • Zapobieganie krwawieniom do stawów u pacjenta z hemofilią A powikłaną inhibitorem przez włączenie profilaktyki aPCC
 • Zapalenie płuc o etiologii Mycoplasma pneumoniae jako przyczyna izolowanego bólu w klatce piersiowej u 6-letniego chłopca

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 2/2021

 • Postępowanie z dzieckiem z wieloukładowym zespołem zapalnym powiązanym z COVID-19
 • Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
 • Wpływ pandemii COVID-19 na opiekę nad pacjentem z alergią na białka mleka krowiego
 • Wedolizumab w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u dzieci
 • Wymioty u dzieci w codziennej praktyce ratownika medycznego
 • Zakażenie pałeczkami Campylobacter spp. w praktyce klinicznej
 • Jestem na 6! Wiem, jak zdrowo jeść! 5 kroków do zdrowia. Program przeciwdziałania otyłości u dzieci
 • Zaburzenia świadomości i osłabienie jako objawy krwawienia z przewodu pokarmowego u 10-letniego pacjenta z umiarkowaną postacią hemofilii typu A objętego wtórną profilaktyką krwawień z zastosowaniem pdFVIII
 • Severe Mycoplasma pneumoniae infection during chemotherapy in a 7-year old boy with relapsed acute lymphoblastic leukemia – case report
 • Wybitny pediatra prof. Maria Goncerzewicz nie żyje
 • Psycholog kliniczny Renata Strzyżewska. Wspomnienie w 15. rocznicę śmierci

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 1/2021

 • Prawny obowiązek leczenia gruźlicy
 • Biomarkery zakażenia prątkami gruźlicy u dzieci
 • Szczepienie BCG – wczoraj, dziś, jutro…
 • Niepożądane odczyny po szczepieniu BCG. Opis przypadków
 • Gruźlica płuc u dzieci – prezentacja przypadków
 • Gruźlica opłucnej u dzieci – trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Prezentacja przypadków
 • Gruźlica obwodowych węzłów chłonnych – opis przypadku
 • Gruźlica płuc, węzłów chłonnych wewnątrzklatkowych i opłucnej u 3-letniego dziecka
 • Rola badania bronchoskopowego w diagnostyce i leczeniu gruźlicy u dzieci na podstawie prezentowanych przypadków
 • Przydatność badania USG w monitorowaniu leczenia gruźlicy u dzieci na podstawie przypadków klinicznych
 • Zasłużeni dla polskiej ftyzjopediatrii

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 4/2020

 • Postępowanie z dzieckiem z COVID-19
 • Postępowanie z dzieckiem z wieloukładowym zespołem zapalnym powiązanym z COVID-19
 • Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C u dzieci w czasie pandemii COVID-19
 • Przydatność kliniczna oceny stężenia endogennych lotnych związków organicznych w wydychanym powietrzu w astmie dziecięcej
 • Grasica – narząd przeceniany czy niedoceniany – kliniczny punkt widzenia
 • Ocena świadomości i wiedzy rodziców na temat szczepień ochronnych u dzieci
 • Ocena sprawności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym z powiatu pabianickiego
 • Złamanie kości skroniowej powikłane wystąpieniem zeza zbieżnego – opis przypadków i przegląd literatury
 • Opieka ambulatoryjna nad pacjentem z rzadką, wrodzoną chorobą układu kostnego na przykładzie dysplazji kampomelicznej
 • Zespół Huntera u 9-letniego chłopca – opis przypadku

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 3/2020

 • Apel Europejskiej Akademii Pediatrii – sierpień 2020 r.
 • Zalecenia umożliwiające funkcjonowanie placówek oświaty w okresie epidemii COVID-19 (jesień 2020)
 • Choroba rotawirusowa i jej zapobieganie
 • Wykorzystanie USG nerwu wzrokowego w pediatrii
 • Małe ciemię przednie – duży problem dla lekarza pediatry
 • Drgawki noworodkowe
 • Epidemiologia zakażeń HEV u pacjentów onkologicznych
 • Analiza przyczyn zgłaszania się pacjentów bez skierowania na szpitalny oddział ratunkowy
 • Źródła pokarmowe węglowodanów w diecie dzieci w wieku 2-6 lat a świadomość rodziców na temat ich zawartości w produktach spożywczych
 • 70-lecie zielonogórskiej pediatrii

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 2/2020

 • Procedura postępowania z dzieckiem na SOR/IPP, oddziale pediatrycznym z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19
 • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii dotyczące opieki ambulatoryjnej nad dziećmi w czasie pandemii COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2
 • Zapobieganie i kontrola COVID-19 na pediatrycznych oddziałach hematologii i onkologii lub przeszczepiania komórek krwiotwórczych oraz w odpowiednich poradniach specjalistycznych: zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Aktualne zasady stwierdzania trwałego, nieodwracalnego ustania czynności mózgu w populacji pediatrycznej
 • Leczenie podtrzymujące w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci
 • Czterowalentna atenuowana szczepionka przeciwko grypie dla dzieci
 • Czy potrafimy wyprzedzić marsz alergiczny? Metody oceny ryzyka rozwoju alergii u dzieci
 • Stan zdrowia jamy ustnej u dzieci z cukrzycą typu 1 – przegląd piśmiennictwa
 • Przemoc w rodzinie wobec dzieci
 • Wpływ wirusa SARS-CoV-2 na wątrobę
 • 25 lat minęło – srebrny jubileusz Kliniki Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 1/2020

 • Grypa u dzieci. Profilaktyka grypy u dzieci w sezonie 2019/2020
 • Zalecenia postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w stwardnieniu guzowatym
 • Zakażenia syncytialnym wirusem oddechowym jako istotny czynnik epidemiologiczny w zakażeniach układu oddechowego u dzieci – diagnostyka, leczenie i profilaktyka
 • Grzybicze zapalenia płuc u dzieci z chorobami nowotworowymi lub po transplantacji komórek krwiotwórczych
 • Grzybice narządowe jako zagrażające życiu powikłanie u dzieci w trakcie leczenia ostrych białaczek
 • Zapalenie naczyń związane z IgA (zespół Schönleina-Henocha) u 50 dzieci – charakterystyka przebiegu klinicznego i reakcji na leczenie
 • Ocena jakości życia związanej ze stanem zdrowia dzieci i młodzieży z rozpoznaną wrodzoną łamliwością kości
 • Gruźlica płuc z towarzyszącymi zaburzeniami psychotycznymi u 17-letniej pacjentki – trudności diagnostyczno-lecznicze

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 4/2019

 • Uporczywa terapia u dzieci – ale co to jest?
 • Dlaczego pediatryczna opieka paliatywna powinna być częścią onkologii dziecięcej i co jest podstawową trudnością w jej wczesnej integracji?
 • Jak bardzo chore muszą być dzieci kierowane do domowej opieki hospicyjnej?
 • Odrębności i bariery w leczeniu bólu przewlekłego u dzieci z chorobami wymagającymi zintegrowanej opieki paliatywnej (a nie tylko hospicyjnej). Część 1: Czy skuteczne leczenie bólu i opanowanie cierpienia u dzieci wymaga przeorganizowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce?
 • Odrębności i bariery w leczeniu bólu przewlekłego u dzieci z chorobami wymagającymi zintegrowanej opieki paliatywnej (a nie tylko hospicyjnej). Część 2: O czym pamiętać, lecząc ból całościowy u dzieci?
 • Dziecko w pediatrycznej opiece paliatywnej – współpraca w zespole interdyscyplinarnym

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 3/2019

 • Standardy diagnostyki w onkologii i hematologii dziecięcej Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Standardy postępowania diagnostycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Standardy postępowania diagnostycznego w nawrocie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci
 • Standardy postępowania diagnostycznego w ostrych białaczkach szpikowych i przewlekłej białaczce szpikowej u dzieci
 • Standardy postępowania diagnostycznego w pierwotnie opornej ostrej białaczce szpikowej i wznowie ostrej białaczki szpikowej u dzieci i młodzieży
 • Standardy postępowania diagnostycznego w rozpoznaniu mięsaka granulocytarnego u dzieci
 • Standardy postępowania diagnostycznego w ostrej białaczce o mieszanym immunofenotypie
 • Standardy postępowania diagnostycznego w klasycznych nowotworach mieloproliferacyjnych Filadelfia-ujemnych u dzieci i młodzieży
 • Standardy postępowania diagnostycznego w zakresie dziecięcych zespołów mielodysplastycznych (MDS) i młodzieńczej białaczki mielomonocytowej (JMML)
 • Standardy postępowania w nieziarniczych chłoniakach złośliwych (NHL)
 • Standardy postępowania diagnostycznego w chłoniaku Hodgkina u dzieci
 • Standard diagnostyki histiocytozy z komórek Langerhansa (Langerhans cell histiocytosis – LCH) w Polsce
 • Standardy postępowania diagnostycznego w limfohistiocytozie hemofagocytarnej
 • Standardy postępowania diagnostycznego w nowotworach ośrodkowego układu nerwowego u dzieci w Polsce
 • Standardy postępowania diagnostycznego w nerwiaku zarodkowym współczulnym u dzieci
 • Standardy postępowania w mięsakach tkanek miękkich
 • Standardy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w guzach nerek
 • Standardy postępowania diagnostycznego w guzach kości u dzieci i młodzieży
 • Standardy postępowania diagnostycznego w pozaczaszkowych guzach germinalnych u dzieci
 • Standardy postępowania diagnostycznego w siatkówczaku
 • Standardy postępowania diagnostycznego w zakresie wątrobiaka zarodkowego (hepatoblastoma)
 • Standardy rozpoznania nabytej postaci niedokrwistości aplastycznej u dzieci
 • Standardy postępowania diagnostycznego w niedokrwistości Diamonda-Blackfana
 • Wrodzone zaburzenia krzepnięcia
 • Polski standard medycznej opieki koordynowanej dla dzieci z neurofibromatozami

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 2/2019

 • Metabolic consequences of improper nutrition of children and youth
 • Nowe terapie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u dzieci
 • Dziecko kaszlące w domu, w poradni, szpitalu
 • Syndrom dziecka maltretowanego w aspekcie prawno-medycznym
 • Terapeutyczne monitorowanie aktywności asparaginaz – Aktualizacja Rekomendacji Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Historia onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce
 • Choroba Rittera – trudności diagnostyczne w praktyce pediatry. Opis przypadku i przegląd wiedzy Zaburzenia chodu jako wczesny objaw obustronnej jałowej martwicy głowy kości udowej (choroby Legga-Calvego-Perthesa) u 3-letniego chłopca
 
 
 

Cena: 30.00 PLN