Kształtowanie zespołu

Kształtowanie zespołu
 
Zarządzanie personelem jest związane z pozyskiwaniem odpowiednich pracowników do gabinetu/kliniki. Nowo przyjęty do placówki pracownik, powinien być do niej wprowadzany przez przełożonego, który poinformuje go o:
  • zarysie historii gabinetu oraz jego strukturze organizacyjnej;
  • celach rynkowych, do jakich gabinet zmierza;
  • zadaniach, jakie będzie realizował wraz z współpracownikami;
  • atmosferze pracy, stylu kierowania;
  • zasadach wynikających z regulaminu pracy; również prawach, jakie mu przysługują;
  • przepisach BHP.

Kształtowanie optymalnej struktury personelu (zarówno pod względem ilości, jak i jakości) wymaga systematycznej oceny pracowników. Ocena pracowników spełnia następujące funkcje:
  • ewaluacyjną – ocenia się dotychczasowy i obecny poziom pracy, jej jakość, wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, stopień przydatności na zajmowanym przez pracownika stanowisku;
  • rozwojową – ocenia się pracownika pod kątem jego potencjału rozwojowego, umiejętności i chęci współpracy.

Pediatra, aby być dobrym szefem, powinien zdobywać i podnosić swoje kwalifikacje biznesowe. A ponieważ zmienia się otoczenie, w którym gabinet funkcjonuje (zmieniają się oczekiwania pacjentów, przybywa konkurencji itp.), zmieniają się sposoby leczenia, konieczne staje się podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników gabinetu (choć oczywiście w rożnym zakresie). Do podstawowych form realizacji kształcenia i rozwoju pracowników można zaliczyć:
  • kształcenie internistyczne – np. przyuczenie do wykonywania pracy na stanowisku pracy;
  • kształcenie eksternistyczne – korzystanie z usług instytucji specjalistycznej, np. wykłady, ćwiczenia (polegają na analizowaniu przypadków tzw. case study – np. sytuacja konfliktowa; rozwijają umiejętności zachowań międzyludzkich, zdolności człowieka).

Zatrudnienie właściwych osób na właściwych stanowiskach, dążenie do podnoszenia ich kwalifikacji, odpowiednie komunikowanie się z nimi i motywowanie do pracy powinny doprowadzić do stworzenia optymalnego składu osobowego gabinetu/klinik.Informacje zawarte w artykule pochodzą z książki pt. "Organizacja i zarządzanie gabinetem stomatologicznym" autorstwa dr Agnieszki Bukowskiej-Piestrzyńskiej.