Przegląd Pediatryczny, 3/2018

WSPOMNIENIA

 • Wspomnienie o Pani Profesor Marii Gołębiowskiej
REKOMENDACJE
 • Wskazania do transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci i młodzieży – rekomendacje Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych w 2018 r.
PRACE POGLĄDOWE
 • Nowotwory splotu naczyniówkowego u dzieci
 • Współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie retinopatii wcześniaków „w pigułce”
PRACE ORYGINALNE
 • Przydatność badań densytometrycznych i ultradźwiękowych kości w ocenie następstw przewlekłych chorób przewodu pokarmowego u dzieci
 • Postawy rodzicielskie matek a psychospołeczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży z chorobą refluksową przełyku 
PRACE KAZUISTYCZNE
 • Czy mykoplazmatyczne zapalenie płuc może wywołać niedokrwistość hemolityczną? Zimne aglutyniny wyzwaniem dla specjalisty
 • Ostre zapalenie zatoki klinowej – opis przypadków 

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 2/2018

STANDARDY

 • Standardy postępowania diagnostyczno-leczniczego w białaczkach u dzieci
 • Standardy postępowania w przypadku nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
 • Standardy postępowania w przypadku guzów litych zlokalizowanych poza ośrodkowym układem nerwowym oraz chłoniaków u dzieci 
 • Standardy postępowania w leczeniu wspomagającym u dzieci z chorobami nowotworowymi 
 • Standardy oddziału onkologii i hematologii dziecięcej 
 • Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zakażeniach bakteryjnych u dzieci: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej 

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 1/2018

PRACE POGLĄDOWE

 • „Słodkiego, miłego życia” – czyli o jakości życia osób chorych na cukrzycę typu 1
 • Nowoczesne metody monitorowania glikemii we krwi w kontekście refundacji sensorów

STRESZCZENIA PRAC ORYGINALNYCH
 • XVI Konferencja Cukrzycy Typu 1 Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Łódź, 12-14 kwietnia 2018 r.

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 4/2017

WSPOMNIENIA

 • Wspomnienie o Pani Profesor Barbarze Dębiec 21.01.1923-17.01.2018
PRACE POGLĄDOWE
 • Nadwrażliwość na mieszanki mlekozastępcze – problemy kliniczne i lecznicze
 • Co warto wiedzieć o chorobie Kawasaki
 • Problem nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży

PRACE ORYGINALNE

 • Intravenous immunoglobulins in the treatment of infections in children with acute lymphoblastic leukemia. Results of the retrospective analysis performed in a single center 
 • Bezpieczeństwo znieczulenia ogólnego oraz skuteczność znieczulenia miejscowego stosowanych do krótkich zabiegów diagnostycznych u dzieci z chorobami układu krwiotwórczego

PRACA KAZUISTYCZNA

 • Uogólnione krwawienie do pęcherzyków płucnych – opis przypadkuCena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 3/2017

REKOMENDACJE

 • Standardy znieczuleń do nakłuć lędźwiowych, biopsji aspiracyjnych i trepanobiopsji szpiku kostnego u dzieci leczonych z powodu chorób nowotworowych – rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

PRACA ORYGINALNA

 • Analiza wskaźników okołoporodowych i wybranych czynników środowiskowych u dzieci z wrodzoną łamliwością kości

PRACE PODLĄDOWE

 • Psychologiczne aspekty profilaktycznego leczenia hemofilii u dzieci i młodzieży – przegląd badań

 • Nowoczesne metody samokontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 1

PRACA KAZUISTYCZNA

 • Infekcyjne zapalenie mięśni – praca kazuistyczna

STRESZCZENIA

 • Współczesne problemy zdrowotne i psychospołeczne dzieci i młodzieży. Stan opieki pediatrycznej w regionie łódzkim

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 2/2017

PRACE POGLĄDOWE

 • Leczenie zapalenia oskrzelików u dzieci poniżej 2. roku życia – porównanie najnowszych wytycznych
 • Kwasy tłuszczowe omega-3 w terapii dysfunkcji neurorozwojowych i zaburzeń zachowania oraz w aspekcie prowygaszeniowym procesów zapalnych u dzieci
 • Dystrofia mięśniowa Duchenne’a – kolejne próby terapeutyczne

PRACE ORYGINALNE

 • Badania przesiewowe słuchu noworodków matek osadzonych w zakładzie karnym dla kobiet
 • Znajomość alergenów pokarmowych i zasad diety eliminacyjnej wśród rodziców dzieci z alergią pokarmową

PRACA KAZUISTYCZNA

 • Wykorzystanie bakteriofagów w leczeniu zapalenia płuc i opłucnej o etiologii Enterobacter asburiae u dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną – opis przypadku

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 1/2017

PRACE POGLĄDOWE

 • Lekarz pediatra wobec problemu dziecka maltretowanego
 • Wsparcie społeczne w chorobach przewlekłych w wieku rozwojowym
 • Rola III sektora w leczeniu dzieci z chorobami onkologicznymi
 • Psychospołeczne problemy dziecka w rodzinie ze stwardnieniem rozsianym
 • Postępy w diagnostyce i leczeniu stwardnienia guzowatego
 • Dermatozy występujące na skórze powiek u dzieci w różnych okresach rozwojowych – leczenie. Część I
 • Erytrodermie okresu noworodkowego i niemowlęcego – różnicowanie i leczenie
PRACA KAZUISTYCZNA
 • Wgłobienie jelita jako powikłanie jersiniozy u małych dzieci

 

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 4/2016

PRACE POGLĄDOWE

 • Interdyscyplinarne aspekty profilaktyki przeciwgrzybiczej u dzieci
 • Poradnictwo genetyczne w zespole Retta. Cz. V. Perspektywy farmakologicznego wspierania rozwoju dzieci
 • Hipoglikemia u dzieci z cukrzycą typu 1
 • Zaburzenia genetyczne u potomstwa powstałe w związku ze stosowaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Część I

WSPOMNIENIA

 • Stanisław Torokan-Popowski (1894-1953) – twórca Kliniki Pediatrii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego. Część II. Działalność społeczno-patriotyczna

PANEL DYSKUSYJNY

 • Ibuprofen i paracetamol w leczeniu bólu i gorączki u dzieci – co nowego. Aktualności 2016

PRACA ORYGINALNA

 • Postępowanie z małym pacjentem na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym szpitala dziecięcego

PRACA KAZUISTYCZNA

 • Synchroniczne guzy chromochłonne u 13-letniego pacjenta z nadciśnieniem tętniczym – opis przypadku

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 3/2016

PRACE POGLĄDOWE

 • Zasady i organizacja opieki paliatywnej nad dziećmi w Polsce
 • Zasady kwalifikacji dzieci do opieki paliatywnej
 • Wczesna zintegrowana opieka paliatywna w onkologii dziecięcej – ogólne założenia 
 • Wady letalne u płodów i noworodków z punktu widzenia medycyny paliatywnej i hospicjum perinatalnego
 • Miejsce i rola psychologa w zespole terapeutycznym
 • Opieka paliatywna w onkologii dziecięcej
 • Opieka paliatywna w pulmonologii dziecięcej 


PRACA ORYGINALNA

 • Pediatryczna opieka paliatywna w praktyce – doświadczenia Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci Fundacji Gajusz w Łodzi

 

REKOMENDACJE

 • Standardy prowadzenia pediatrycznej opieki paliatywnej Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Terapeutyczne monitorowanie aktywności asparaginazy – Rekomendacje Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

 

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 2/2016

PRACE POGLĄDOWE

 • Biegunka poantybiotykowa
 • Gorączka niejasnego pochodzenia u dzieci 
 • Wpływ stosowanego w dzieciństwie leczenia przeciwnowotworowego na metabolizm kostny oraz stan układu endokrynologicznego 
 • Problemy związane z niewłaściwą suplementacją diety kwasem foliowym w aspekcie medycznym i społecznym 

WSPOMNIENIA
 • Stanisław Torokan-Popowski (1894-1953) – twórca Kliniki Pediatrii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego. Część I. Osiągnięcia naukowe 

PRACA ORYGINALNA
 • Zagrożenia dzieci z rodzin patologicznych

PRACE KAZUISTYCZNE
 • Zespół Ehlersa-Danlosa czy dziecko maltretowane – opis przypadku
 • Podejrzenie zespołu dziecka potrząsanego – opis przypadku
 • Stulejka jako przyczyna ostrej niewydolności nerek u 14-letniego chłopca 
 • Przypadek przepukliny przeponowej u 15-miesięcznego chłopca 

Cena: 30.00 PLN