Przegląd Pediatryczny, 1/2017

PRACE POGLĄDOWE

  • Lekarz pediatra wobec problemu dziecka maltretowanego
  • Wsparcie społeczne w chorobach przewlekłych w wieku rozwojowym
  • Rola III sektora w leczeniu dzieci z chorobami onkologicznymi
  • Psychospołeczne problemy dziecka w rodzinie ze stwardnieniem rozsianym
  • Postępy w diagnostyce i leczeniu stwardnienia guzowatego
  • Dermatozy występujące na skórze powiek u dzieci w różnych okresach rozwojowych – leczenie. Część I
  • Erytrodermie okresu noworodkowego i niemowlęcego – różnicowanie i leczenie
PRACA KAZUISTYCZNA
  • Wgłobienie jelita jako powikłanie jersiniozy u małych dzieci

 

Wersja drukowana:

Cena: 30.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 30.00 PLN

PRACE POGLĄDOWE

Lekarz pediatra wobec problemu dziecka maltretowanego
Paediatrician facing a problem of abused child
Karolina Służewska-Woźnicka
 
Wsparcie społeczne w chorobach przewlekłych w wieku rozwojowym
Social support in chronic diseases in childhood
Aleksandra Markiewicz, Kamil K. Hozyasz
 
Rola III sektora w leczeniu dzieci z chorobami onkologicznymi
The role of the Third Sector in the treatment of children with cancer
Karolina Albińska
 
Psychospołeczne problemy dziecka w rodzinie ze stwardnieniem rozsianym
The child’s psychosocial problems in a family with multiple sclerosis
Andrzej Potemkowski, Agnieszka Samochowiec, Magdalena Chęć, Ernest Tyburski, Anna Sołtys, Anna Ratajczak
 
Postępy w diagnostyce i leczeniu stwardnienia guzowatego
Advances in diagnosis and treatment of tuberous sclerosis complex
Joanna Trelińska, Iwona Dachowska
 
Dermatozy występujące na skórze powiek u dzieci w różnych okresach rozwojowych – leczenie. Część I
The eyelids dermatoses in children at different age treatment. Part I
Mirosława Kuchciak-Brancewicz, Aleksandra Kańtoch, Wojciech Bienias, Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak, Andrzej Kaszuba
 
Erytrodermie okresu noworodkowego i niemowlęcego – różnicowanie i leczenie
Neonatal and infantile erythrodermas differential diagnosis and treatment
Dorota Krasowska, Michał Adamczyk, Małgorzata Michalska-Jakubus
 

PRACA KAZUISTYCZNA

Wgłobienie jelita jako powikłanie jersiniozy u małych dzieci
Intussusception as a complication of yersiniosis among small children
Andrzej Joźwiak, Bogumiła Strumiłło, Anna Piaseczna-Piotrowska

Lekarz pediatra wobec problemu dziecka maltretowanego
Paediatrician facing a problem of abused child
Karolina Służewska-Woźnicka
 
Streszczenie:
Konfrontacja lekarza pediatry z dzieckiem, w stosunku do którego podejrzewa on, że jest ofiarą maltretowania fizycznego lub psychicznego, stanowi zawsze poważny problem w zakresie zawiadamiania odpowiednich organów ścigania i zapewnienia bezpieczeństwa dziecka. Artykuł przybliża aktualne zasady postępowania oraz ukazuje konieczne procedury, które należy podjąć w tym zakresie na poziomie gabinetu lekarskiego i szpitala.
Słowa kluczowe: maltretowane dziecko, lekarz pediatra, procedury prawne
 
Abstract:
Confrontation of paediatrician with a child which is suspected to be a victim of violence is always a serious problem how to initiate legal proceedings to protect the child. The article focuses on current legal rules and shows the procedures that should be necessarily taken in a surgery or in a hospital.
Key words: abused child, paediatrician, legal procedures
 
Wsparcie społeczne w chorobach przewlekłych w wieku rozwojowym
Social support in chronic diseases in childhood
Aleksandra Markiewicz, Kamil K. Hozyasz
 
Streszczenie:
Chorobę przewlekłą można utożsamiać z sytuacją stresową, która wymaga szczególnej adaptacji i wdrożenia efektywnych sposobów radzenia sobie. Istotnym zasobem chroniącym i wzmacniającym jednostkę w tym trudnym momencie jest wsparcie społeczne. Obecność bliskich osób, gotowych udzielić potrzebnej pomocy oraz istnienie aktywnych organizacji i wspólnot pomocowych zwiększa poczucie bezpieczeństwa chorego, wzmacnia poczucie własnej wartości i skuteczności. Doświadczanie wsparcia społecznego, poprzez poprawę funkcjonowania psychospołecznego pacjentów, pozytywnie wpływa na przebieg i skuteczność leczenia. W pracy omówiono definicję i klasyfikację wsparcia społecznego oraz jego rolę w radzeniu sobie pacjenta i jego rodziny w wybranych chorobach przewlekłych.
Słowa kluczowe: wsparcie społeczne, choroby przewlekłe, funkcjonowanie psychospołeczne
 
Abstract:
Chronic disease can be identified with a stress situation, which demands particular adaptation and implementation of the effective coping strategies. Social support is a substantial resource that protects and empowers individual in this difficult moment. The presence of the loved ones, who are able to provide help, as well as the existence of active organizations and assist communities, increase and strengthen sense of security, self-esteem and self-efficacy among patients. Experiencing social support, due to improving psychosocial functioning of patients, has a positive impact on treatment and its efficiency. This paper discusses the definition and classification of social support, along with its role in coping with selected chronic diseases by patients and their families.
Key words: social support, chronic diseases, psychosocial functioning
 
Rola III sektora w leczeniu dzieci z chorobami onkologicznymi
The role of the Third Sector in the treatment of children with cancer
Karolina Albińska
 
Streszczenie:
Leczenie chorób nowotworowych, zwłaszcza u dzieci, wymaga zintegrowanego podejścia – najnowocześniejszych metod terapii, wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego, ale także wielowymiarowego wsparcia chorych i ich rodzin – zarówno finansowego, jak i organizacyjnego, merytorycznego oraz psychologicznego. Niestety, system publicznej służby zdrowia, nawet w krajach wysoko rozwiniętych, które oferują najlepszą opiekę onkologiczną, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb pacjentów w wieku 1-18 lat. Niektóre zadania przypisane pierwotnie instytucjom administracji państwowej, działającym dla dobra dzieci cierpiących na choroby nowotworowe, przejmuje zatem tzw. III sektor – rożne fundacje i stowarzyszenia.
W niniejszym artykule pokazano związek instytucji pozarządowych z sektorem publicznym i – w mniejszym zakresie – sektorem prywatnym. Na przykładzie współpracy Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka” z Ośrodkiem Pediatrycznym im. Marii Konopnickiej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi omówiono rolę tego typu organizacji w leczeniu dziecięcych pacjentów onkologicznych, zakres ich działania oraz wpływ międzysektorowych zależności na optymalizację jakości życia chorych i ich bliskich.
Słowa kluczowe: organizacje pożytku publicznego, III sektor, nowotwór, leczenie onkologiczne, Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”
 
Abstract:
The treatment of cancer, especially in children, needs integrated approach – the most modern methods of therapy, highly qualified medical stuff and multidimensional support of the sick as well as their families – both in financial and nonfinancial forms. Unfortunately, public health system, even in the most well-developed countries that offer the best cancer care, is not able to satisfy all the needs of patients aged 1–18. Therefore, some tasks, once assigned to government institutions that act for the sake of children who suffer from oncological diseases are taken over by so called Third Sector – namely different foundations and societies.
This article presents the connection of non-governmental organisations with public sector and – to the lesser extent – with private sector. Referring to the example of cooperation between „Krwinka” The Foundation for Children with Oncological Diseases and Maria Konopnicka Pediatric Centre of Central Teaching Hospital of Medical University in Łodź the role of such organisations in the treatment of child patients with oncological diseases has been discussed as well as the scope of their activity and the influence of this cross-sectoral relationship on the optimisation of the quality of life of the sick and their family and friends.
Key words: non-governmental organisations, Third Sector, cancer, oncological treatment, „Krwinka” The Foundation for Children with Oncological Diseases
 
Psychospołeczne problemy dziecka w rodzinie ze stwardnieniem rozsianym
The child’s psychosocial problems in a family with multiple sclerosis
Andrzej Potemkowski, Agnieszka Samochowiec, Magdalena Chęć, Ernest Tyburski, Anna Sołtys, Anna Ratajczak
 
Streszczenie:
Artykuł omawia rożne psychologiczne i psychospołeczne konteksty relacji: dziecko–rodzic chory na stwardnienie rozsiane (SM)–choroba. Przedstawia zagadnienia związane z percepcją SM przez dzieci, ich postawy wobec choroby u rodziców i zachowania związane z interpersonalnymi reakcjami rodziców wobec siebie. Omawia zmiany zachodzące w matczynej miłości, a wynikające z rożnych aspektów SM. Autorzy wskazują na reakcje dzieci na SM, zwłaszcza lęk i depresję w zależności od płci oraz od obciążenia rolą opiekuna chorego rodzica.
Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, dzieci, reakcje psychologiczne
 
Abstract:
The article discusses different psychological and psychosocial contexts of a child – parent suffering from multiple sclerosis (MS) – disease relationship. It describes the issues related to the perception of MS by children, their attitudes towards the disease of their parents as well as different kinds of behaviour related to interpersonal reactions of parents towards themselves. It illustrates the changes in mother’s love that arise out of various aspects of MS. The authors indicate different reactions of children to MS, particularly fear and depression, depending on sex and burden of the role of caregiver of a sick parent.
Key words: multiple sclerosis, children, psychological reaction
 
Postępy w diagnostyce i leczeniu stwardnienia guzowatego
Advances in diagnosis and treatment of tuberous sclerosis complex
Joanna Trelińska, Iwona Dachowska
 
Streszczenie:
Stwardnienie guzowate (TSC) jest wielonarządową chorobą uwarunkowaną genetycznie, dziedziczącą się w sposób autosomalny dominujący, która charakteryzuje się występowaniem łagodnych zmian rozwojowych o charakterze hamartoma w rożnych narządach, m.in. w mózgu, nerkach, skórze, sercu i płucach. Choroba spowodowana jest przez mutację jednego z dwóch genów: TSC1 lub TSC2, której konsekwencją jest hiperaktywacja szlaku mTOR. Odkrycie genetycznego podłoża choroby oraz związanych z nim mechanizmów patogenetycznych przyczyniły się do ogromnego postępu, jaki dokonał się w ostatnich latach w diagnostyce i leczeniu pacjentów ze stwardnieniem guzowatym.
W pracy przedstawiono aktualizację kryteriów diagnostycznych choroby z 2012 roku oraz rolę inhibitorów szlaku mTOR w leczeniu poszczególnych manifestacji klinicznych stwardnienia guzowatego.
Słowa kluczowe: stwardnienie guzowate, mTOR, kryteria diagnostyczne, rapamycyna, ewerolimus
 
Abstract:
Tuberous sclerosis complex (TSC) is an autosomal dominant genetic disorder that is characterized by the presence of benign, tumor-like lesions (hamartomas) in multiple organ system, including the brain, kidney, skin, heart and lung. Genetic defects of TSC1 or TSC2 results in up-regulation of mammalian target of rapamycin complex (mTOR). Progress in understanding the molecular pathophysiology of TSC and the crucial role of mTOR hyperactivation in determining most of the clinical features in TSC paved the way to the development of new therapeutic strategies involving mTOR inhibitors.
In this review, we present 2012 update of tuberous sclerosis diagnostic criteria and discussed the approved indications and the potential future applications for mTOR inhibitors in TSC.
Key words: tuberous sclerosis, mTOR, diagnostic criteria, rapamycin, everolimus
 
Dermatozy występujące na skórze powiek u dzieci w różnych okresach rozwojowych – leczenie. Część I
The eyelids dermatoses in children at different age treatment. Part I
Mirosława Kuchciak-Brancewicz, Aleksandra Kańtoch, Wojciech Bienias, Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak, Andrzej Kaszuba
 
Streszczenie:
Powieka to ruchomy, umięśniony fałd skórny okrywający i chroniący oko. Reguluje dopływ światła do oka i pełni funkcję estetyczną. Nieprawidłowości w zakresie jej działania są na ogół przedmiotem badań okulistów, zaś stanami chorobowymi dotyczącymi skory powiek zajmują się dermatolodzy. Tylko sprawne funkcjonowanie powiek zapewnia komfort naszym oczom i prawidłowe działanie narządu wzroku, dlatego tak ważne jest to, by utrzymać powieki w odpowiedniej kondycji. W artykule przedstawiono dermatozy zlokalizowane na skórze powiek (te występujące często i te rzadsze) oraz ich leczenie u dzieci w rożnych okresach rozwojowych.
Słowa kluczowe: dzieci, dermatozy skory powiek, objawy kliniczne, leczenie, profilaktyka
 
Abstract:
The eyelid is a moving, muscular fold of the skin covering and protecting the eye. The eyelid regulates the amount of the light reaching the eye and plays the aesthetic role. Irregularities in the operation of the eyelids are usually the domain of dermatologists. Only the appropriate functioning of the eyelids provides comfort to our eyes and correct functioning of the eye, which is why it is so important to keep eyes in proper condition. The paper presents dermatoses associated with eyes (those that occur often and less frequent) in children at various development stages and their treatment.
Key words: children, eyelid skin dermatoses, clinical symptoms, treatment, prevention
 
Erytrodermie okresu noworodkowego i niemowlęcego – różnicowanie i leczenie
Neonatal and infantile erythrodermas differential diagnosis and treatment
Dorota Krasowska, Michał Adamczyk, Małgorzata Michalska-Jakubus
 
Streszczenie:
Erytrodermia w wieku noworodkowym i niemowlęcym spotykana jest rzadko. Może być wywołana przez wiele rozmaitych czynników, w tym genetycznych, infekcyjnych i polekowych, lub wikłać przebieg chorób skory, takich jak atopowe zapalenie skory, łuszczyca i łojotokowe zapalenie skory. W wieku noworodkowym i niemowlęcym często brak jest charakterystycznych cech chorób wywołujących, dlatego erytrodermia stanowi dla klinicystów duże wyzwanie diagnostyczne. Niedojrzały organizm narażony jest na zwiększone ryzyko powikłań, takich jak zaburzenia elektrolitowe, termoregulacji, odwodnienie i ciężkie infekcje, a także związanych z chorobami wywołującymi. Opóźnienie w postawieniu diagnozy może skutkować ciężkimi i nieodwracalnymi następstwami. Ważna jest odpowiednia pielęgnacja i możliwie szybkie ustalenie rozpoznania wraz z włączeniem właściwej terapii.
W pracy przedstawiono najczęstsze przyczyny uogólnionego zapalenia skory w wieku noworodkowym i niemowlęcym, omówiono również aspekty diagnostyczne i terapeutyczne schorzeń leżących u podłoża.
Słowa kluczowe: erytrodermia, noworodki, niemowlęta
 
Abstract:
Neonatal and infantile erythroderma is a rarely seen disorder. It may be caused by wide spectrum of underlying conditions, including genodermatoses, infectious diseases, drug reactions, or may be a complication of skin diseases, such as atopic dermatitis, psoriasis and seborrheic dermatitis. In many cases, characteristic features of underlying diseases are not present in earliest period of life, thus neonatal and infantile erythrodermas constitute a diagnostic challenge for clinicians. Immature organism is susceptible to complications, like electrolyte imbalance, hypo- and hyperthermia, dehydration and severe infections, as well as complications specific to underlying conditions. Delay in diagnosis may be fatal. Proper skin care and early diagnosis with causative treatment are essential. In the article authors present most common causes of neonatal and infantile erythrodermas with diagnostic and therapeutic approach to underlying diseases.
Key words: erythroderma, neonates, infants
 
Wgłobienie jelita jako powikłanie jersiniozy u małych dzieci
Intussusception as a complication of yersiniosis among small children
Andrzej Joźwiak, Bogumiła Strumiłło, Anna Piaseczna-Piotrowska
 
Streszczenie:
W Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej Instytutu CZMP w okresie pomiędzy listopadem 2012 r. a lutym 2013 r. hospitalizowanych było 4 chłopców z rozpoznanym wgłobieniem krętniczo-kątniczym. Przeprowadzone badania histopatologiczne uwidoczniły w przesłanym materiale nasilone zmiany zapalne charakterystyczne dla infekcji Yersinia enterocolitica. Zakażenie wywołane tymi pałeczkami stanowi coraz większy problem medyczny na świecie. Ze względu na duże podobieństwo obrazu klinicznego do chorób zapalnych jelit, a zwłaszcza choroby Leśniowskiego-Crohna, zakażenie to może być przyczyną pomyłek diagnostycznych. W naszej pracy przedstawiamy 4 przypadki pacjentów, których operowano z powodu wgłobienia i u których potwierdzono jersiniozę. Odnotowywany w ostatnich latach w Polsce wzrost liczby zachorowań na jersiniozę (140 przypadków w 2006 r. vs. 233 przypadki w 2007 r.) jest po części rezultatem coraz większej świadomości i wiedzy lekarzy, zwłaszcza pediatrów, na temat zagrożeń powodowanych tym patogenem. Wydaje się, że grupa tych pacjentów powinna być kierowana rutynowo na badania mające potwierdzić bądź wykluczyć ww. zakażenie. Jak wynika z naszego doświadczenia, pałeczki Yersinia u najmłodszych dzieci mogą być przyczyną wgłobienia jelitowego. Z tego powodu wydaje się zasadne wprowadzenie w Polsce badań w kierunku wykrywania zakażeń tym patogenem do rutynowej diagnostyki w populacji dziecięcej, a zwłaszcza w grupie dzieci najmłodszych.
Słowa kluczowe: wgłobienie, jersinioza, bole brzucha
 
Abstract:
Between November 2012 and February 2013 in Pediatric Surgery an Urology Department in Polish Mother’s Health Institute there were hospitalized 4 boys with intussusception. The histopathological study was performed on resected bowels. It show changes characteristic for Yersinia enterocolitica infection. The infection caused by Yersinia is increasingly larger problem in the world. Considering clinical picture’s resemblance to intestinal inflammatory disease, especially Crohn disease, it could be clinical mistake’s cause. In our study we present cases of 4 boys operated due to intussusception related to Yersinia infection. Recently the augmentation of yersiniosis was reported in Poland (140 cases in 2006 vs. 233 cases in 2007). The reason is that physicians’, especially pediatricians’ knowledge and awareness of health hazard caused by yerisnia is bigger. It seems that we should carry out the study to confirm or exclude yersiniosis in group of this patient. As it comes from our experience, the Yersinia infection can cause intestinal intussusception in children. It seems to be appropriate to implement evaluation for yersiniosis in the population of children in Poland.
Key words: intussusception, Yersinia, abdominal pain