Przegląd Pediatryczny, 1/2016

PRACE POGLĄDOWE

  • Problemy okulistyczne u niemowląt i małych dzieci
  • Postępowanie w stanach odwodnienia u niemowląt i dzieci
  • Hipertransaminazemia u dzieci problemem w praktyce gastroenterologa – wybrane zagadnienia
  • Aplikacje mobilne w diagnostyce i terapii dzieci
  • Szczepienia w przewlekłych chorobach przewodu pokarmowego
  • Aktualności w dermatologii pediatrycznej
  • Atopowe zapalenie skory typu niemowlęcego z punktu widzenia pediatry i dermatologa

PRACA KAZUISTYCZNA

  • Połpasiec u nastolatki z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Wersja drukowana:

Cena: 30.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 30.00 PLN

PRACE POGLĄDOWE

Problemy okulistyczne u niemowląt i małych dzieci

Ophthalmological problems in neonants and young children

Mirosława Grałek

 

Postępowanie w stanach odwodnienia u niemowląt i dzieci

Treatment of dehydration in infants and children

Piotr Albrecht

 

Hipertransaminazemia u dzieci problemem w praktyce gastroenterologa

wybrane zagadnienia

Hypertransaminasemia in children problem in the gastroenterological practice

selected problems

Sabina Więcek, Halina Woś

 

Aplikacje mobilne w diagnostyce i terapii dzieci

Mobile applications in diagnostics and therapy of children

Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski

 

Szczepienia w przewlekłych chorobach przewodu pokarmowego

Immunization in chronic gastrointestinal disorders

Aleksandra Banaszkiewicz, Ernest Kuchar

 

Aktualności w dermatologii pediatrycznej

Updates of pediatric dermatology

Wojciech Bienias, Marcin Noweta, Katarzyna Tabara, Anna Szewczyk, Joanna Krzysiek, Andrzej Kaszuba

 

Atopowe zapalenie skory typu niemowlęcego z punktu widzenia pediatry i dermatologa

Infantile type of atopic dermatitis a pediatrician and dermatologist point of view

Mirosława Kuchciak-Brancewicz, Anna Jędrowiak, Andrzej Kaszuba

 

 

PRACA KAZUISTYCZNA

 

Połpasiec u nastolatki z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Herpes zoster in a teenager with ulcerative colits

Aleksandra Banaszkiewicz, Andrzej Załęski, Aleksandra Mytyk, Ewa Talarek

 

 

Problemy okulistyczne u niemowląt i małych dzieci
Ophthalmological problems in neonants and young children
Mirosława Grałek
 

Streszczenie:
Narząd wzroku stanowi ważny element komunikacji ze światem zewnętrznym w rozwoju psychoruchowym i intelektualnym dziecka. W pracy przedstawiono objawy i obraz kliniczny najczęściej występujących zmian chorobowych w narządzie wzroku u niemowląt i małych dzieci. Wczesne rozpoznanie problemów okulistycznych pozwala na ich skuteczne leczenie, zapobiegające trwałemu uszkodzeniu wzroku. Lekarz pediatra odgrywa istotną rolę w tym działaniu.
Słowa kluczowe: narząd wzroku, dzieci, choroby przedniego odcinka oka, zaburzenia rozwojowe oka, choroby tylnej części gałki ocznej, wady refrakcji
 
Abstract:
Organ of vision is an important element of the communication with the outside world in the psychomotor and intellectual development of the child. This paper describes the symptoms and the clinical picture the most common disturbance in the organ of vision in infants and young children. Early diagnosis of ophthalmic problems allows for effective treatment to prevent lasting lesion of vision. Pediatrician has an important role in this action.
Key words: organ of vision, children, diseases of anterior segment of the eye, developmental disorders of the eye, diseases of posterior segment of the eyeball, refractive errors
 
Postępowanie w stanach odwodnienia u niemowląt i dzieci
Treatment of dehydration in infants and children
Piotr Albrecht
 
Przedruk rozdziału 8 z książki: Gastroenterologia dziecięca. Poradnik lekarza praktyka pod redakcją Piotra Albrechta. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2014, 82-94.
 
Hipertransaminazemia u dzieci problemem w praktyce gastroenterologa – wybrane zagadnienia
Hypertransaminasemia in children – problem in the gastroenterological practice – selected problems
Sabina Więcek, Halina Woś
 
Streszczenie:
Hipertransaminazemia jest problemem, z jakim styka się w codziennej praktyce lekarz pediatra, rodzinny oraz gastroenterolog. Może być objawem procesu chorobowego toczącego się pierwotnie w samej wątrobie lub może być następstwem uogólnionych procesów. Podwyższoną aktywność aminotransferaz stwierdza się nie tylko w chorobach wątroby, mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich, ale również w schorzeniach nerek oraz ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. W pracy tej przedstawiono problem hipertransaminazemii jako nieprawidłowości towarzyszącej innym schorzeniom przewodu pokarmowego − ostrej biegunce, nieswoistym zapaleniom jelit, celiakii, mukowiscydozie oraz przewlekłemu żywieniu pozajelitowemu. Pacjenci z hipertransaminazemią w przebiegu tych schorzeń przewodu pokarmowego wymagają wnikliwej obserwacji, diagnostyki oraz leczenia przyczynowego, gdyż może ona wpływać na gorsze rokowanie kliniczne, obniżenie jakości życia oraz skrócenie czasu przeżycia.
Słowa kluczowe: hipertransaminazemia, ostra biegunka, nieswoiste zapalenia jelit, celiakia, mukowiscydoza, żywienie pozajelitowe
 
Abstract:
Hypertransaminasemia is a problem encountered by paediatricians, gastroenterologists and family doctors in their daily practice. It can be a symptom of a pathological process in the liver, but it may also be a consequence of generalized processes. Elevated aminotransferase levels are observed not only in diseases of the liver and striated and smooth muscles, but also in kidney diseases and central and peripheral nervous system disorders. This paper presents hypertransaminasemia as an abnormality accompanying other diseases of the gastrointestinal tract − acute diarrhea, nonspecific inflammatory bowel disease, celiac disease, cystic fibrosis and prolonged parenteral nutrition. Patients with hypertransaminasemia in the course of the above-mentioned gastrointestinal disorders require a careful observation, diagnosis and causative treatment, as this condition may worsen clinical prognosis, impair the quality of life and shorten the survival me of the patient.
Key words: hypertransaminasemia, acute diarrhea, inflammatory bowel disease, celiac diasease, cystic fibrosis, parenteral nutrition
 
 
Aplikacje mobilne w diagnostyce i terapii dzieci
Mobile applications in diagnostics and therapy of children
Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski
 
Streszczenie:
Wdrożenie programów opieki domowej wspomagających diagnostykę, terapię i opiekę w pediatrycznej praktyce klinicznej wciąż jest niewystarczające. Ostatni rozwój technologii mobilnych (smartfonów, tabletów) może zapewnić nową, łatwo dostępną, wygodną, adaptowalną i tanią platformę dostarczania ww. interwencji terapeutycznych. Usługi, takie jak wsparcie informacyjne, przypominanie o lekach oraz modyfikacja planu terapii, mogą być dostępne zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, szczególnie w opiece domowej w schorzeniach przewlekłych. Pomimo wysiłków brak jest dowodów na efektywność większości aplikacji mobilnych oraz poprawy wyników na skutek ich stosowania. Obserwuje się lukę informacyjną dotyczącą efektów długoterminowych, akceptowalności, kosztów oraz ryzyka interwencji mobilnych istotną dla praktyków klinicznych, osób kształtujących strategie opieki zdrowotnej i samych pacjentów, co powoduje konieczność dalszych badań.
Słowa kluczowe: technologie mobilne w opiece zdrowotnej, aplikacje mobilne, aplikacje medyczne, pediatria, dzieci
 
Abstract:
Implementation home care programmes encouraging diagnostics, therapy and care in pediatric clinical practice seems to be still poor. Recent development in mobile technology (smartphones, tablet computers) may provide a novel platform for the delivery of the aforementioned interventions that is easily accessible, convenient, customisable, and cost-effective. Supportive messages, medication reminders, and therapy adjustment application may be delivered both in developed and developing countries, especially in supporting the home care of long-term illnesses. Despite efforts evidence for efficacy of most of these applications is limited and observed improvement in outcomes is lacking. Observed significant information gap regarding the long-term effects, acceptability, costs, and risks of such mHealth interventions is not sufficient for clinical practitioners, policy-makers and the general public and needs for further research.
Key words: mobile health technology, mobile applications, medical applications, pediatrics, children
 
Szczepienia w przewlekłych chorobach przewodu pokarmowego
Immunization in chronic gastrointestinal disorders
Aleksandra Banaszkiewicz, Ernest Kuchar
 
Streszczenie:
Pacjenci z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego, z powodu samej choroby i/lub stosowanego w niej leczenia oraz towarzyszącego niedożywienia, prezentują różnego stopnia zaburzenia odporności, które mogą predysponować do zachorowania na choroby infekcyjne, a w przypadku zachorowania – do cięższego ich przebiegu. Z tych powodów ważne jest zapewnienie im maksymalnej ochrony przeciw zakażeniom, m.in. dzięki szczepieniom. Poniższe opracowanie dotyczy zagadnień związanych ze szczepieniami u pacjentów z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego i jest przeznaczone nie tylko dla pediatrów, ale także wszystkich lekarzy i pielęgniarek zajmujących się tą grupą pacjentów. Słowa kluczowe: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna, nieswoiste zapalenia jelit, transplantacja, asplenia, hiposplenizm, szczepienie, immunosupresja
 
Abstract:
Patients with chronic gastrointestinal diseases may be at increased risk for any infectious diseases due to an underlying disease, malnutrition, or immunosuppressive therapy. Moreover, in these patients infections may have more severe course than in healthy people. Therefore, protecting this group against vaccine-preventable infections through immunization seems to be of particular importance. This paper provides a review of the issue concerning immunization in patients with chronic gastrointestinal diseases and is dedicated not only to pediatricians but also for any primary care physicians and nurses who care for such group of patients.
Key words: ulcerative colitis, Crohn’s disease, inflammatory bowel disease, transplantation, asplenia, hyposplenia, vaccination, immune suppression
 
Aktualności w dermatologii pediatrycznej
Updates of pediatric dermatology
Wojciech Bienias, Marcin Noweta, Katarzyna Tabara, Anna Szewczyk, Joanna Krzysiek, Andrzej Kaszuba
 
Streszczenie:
Za narodziny dermatologii dziecięcej przyjmuje się rok 1975 i od tego czasu nastąpił znaczny postęp w tej dziedzinie, co spowodowane jest rozwojem technologicznym (nowe, doskonalsze metody badawcze i eksperymentalne, rozwój przemysłu farmakologicznego). W niniejszej pracy autorzy przedstawili najistotniejsze nowości dotyczące najczęstszych jednostek chorobowych w dermatologii dziecięcej. Omówiono aktualne wytyczne w odniesieniu do atopowego zapalenia skóry oraz nowo powstały konsensus na temat diagnozowania i leczenia trądziku u dzieci. Przedstawiono także aktualności odnośnie do naczyniaków dziecięcych oraz malformacji naczyniowych typu PWS (port wine stain).
Słowa kluczowe: dermatologia dziecięca, atopowe zapalenie skory, trądzik, naczyniaki dziecięce, malformacje naczyniowe, zespół Sturge’a-Webera
 
Abstract:
Since 1975 when pediatric dermatology arised there has been considerable progress in this area, which is certainly due to technological development (new and more perfect methods of research and experimental development of pharmacological industry). In this paper, the authors present the most relevant updates about the most common pediatric dermatology units. Authors discuss the current guidelines on atopic dermas and the newly formed consensus on the diagnosis and treatment of acne in children. Authors also present an updates concerning infantile hemangiomas and vascular malformations PWS.
Key words: pediatric dermatology, atopic dermas, acne, infantile hemangiomas, vascular malformations, Sturge-Weber syndrome
 
Atopowe zapalenie skóry typu niemowlęcego z punktu widzenia pediatry i dermatologa
Infantile type of atopic dermatitis – a pediatrician and dermatologist point of view
Mirosława Kuchciak-Brancewicz, Anna Jędrowiak, Andrzej Kaszuba
 
Streszczenie:
Atopowe zapalenie skóry jest bardzo częstą dermatozą, występującą u dzieci. Charakteryzuje się upośledzoną funkcją barierową skóry. Wymaga nie tylko leczenia, ale też profilaktyki, w której główną rolę odgrywają emolienty.
Słowa kluczowe: dzieci, atopowe zapalenie skóry, leczenie i profilaktyka, rola emolientów
 
Abstract:
Atopic dermatitis is very common dermatosis occuring in children. It is characterized by impaired barrier function of the skin. It requires not only treatment but also long-term prevention where emollients play the leading role.
Key words: children, atopic dermatitis, treatment and prevention, role of emollients
 
Półpasiec u nastolatki z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
Herpes zoster in a teenager with ulcerative colitis
Aleksandra Banaszkiewicz, Andrzej Załęski, Aleksandra Mytyk, Ewa Talarek
 
Streszczenie:
Nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) to grupa heterogennych schorzeń przewodu pokarmowego o przewlekłym charakterze. Do rozwoju tych chorób dochodzi u osób z predyspozycją genetyczną, u których zaburzenia układu immunologicznego błony śluzowej przewodu pokarmowego prowadzą do nieprawidłowej reakcji na czynniki mające powszechnie kontakt z błoną śluzową. NZJ są chorobami wyniszczającymi i prowadzącymi do spadku odporności komórkowej i humoralnej. Wiele doniesień wskazuje, że chorzy na NZJ są bardziej narażeni na ciężki, a nawet śmiertelny przebieg zakażeń. Również stosowane leczenie o charakterze immunosupresyjnym ma niekorzystny wpływ na układ immunologiczny. Skojarzona immunosupresja, czyli zastosowanie równocześnie leków wpływających na rożne punkty docelowe odpowiedzi immunologicznej, zwiększa znacznie ryzyko wystąpienia powikłań infekcyjnych, m.in. reaktywacji zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca. W artykule przedstawiono opis przypadku nastolatki z opornym na leczenie zachowawcze wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, leczonej immunosupresyjnie, u której rozwinął się półpasiec rozsiany. Ponadto omówiono najważniejsze zagadnienia związane z przebiegiem zakażenia i zapobieganiem ospie wietrznej i półpaścowi u osób leczonych immunosupresyjnie.
Słowa kluczowe: nieswoiste zapalenia jelit, immunosupresja, infliksymab, wirus ospy wietrznej i półpaśca, półpasiec
 
Abstract:
Inflammatory bowel disease (IBD) is a group of chronic, heterogenic disorders of gastrointestinal tract. IBD develops in individuals with a genetic predisposition, whose aberrant immune system of gastrointestinal mucosa leads to an abnormal reaction to common food antigens. Both cellular and humoral immunity were shown to be decreased in patients with IBD, especially in those treated with immunosuppressive agents. Use of combined immunosuppressive medications, that affects the various points of the immune response, significantly increases the risk of developing infectious complications including reactivation of herpes zoster virus infection. We report a case of disseminated herpes zoster infection in adolescent girl with difficult to treat ulcerative colitis, treated with immunosuppressive agents. The most important issues regarding to course of herpes zoster infection and prevention were also discussed.
Key words: inflammatory bowel disease, immunosuppression, infliximab, varicella-zoster virus, shingles